Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


24-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski

02-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” w roku 2009.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski w roku 2009
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (156 KB)
Warszawa, 17 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski w roku 2009.

Celem programu jest:
Wprowadzenie jednolitego programu nauczania onkologii na uczelniach Medycznych w Polsce.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski w roku 2009, w zakresie:
1. Koordynacji zadania Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski na poziomie centralnym:
» Monitorowane i ocena postępu wdrażania projektu przez uczelnie medyczne realizujące zadanie,
» Stworzenie onkologicznej strony edukacyjnej dla studentów,
» Dystrybucja do uczelni materiałów edukacyjnych i podręczników wyprodukowanych w roku 2008,
» Wykonanie nowych dydaktycznych prezentacji onkologicznych,
» Prace przygotowawcze do tłumaczenia obcojęzycznego podręcznika z onkologii jako pozycji uzupełniającej w dydaktyce onkologicznej.
2. Doposażenia uniwersytetów medycznych w niezbędne pomoce dydaktyczne (poniżej 3500 zł.) i koordynacja oraz nadzór nad programem przez koordynatorów wybranych w uczelniach

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania.
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Posiadanie opracowanego zintegrowanego programu nauczania przeznaczonego do nauczania onkologii na wydziałach lekarskich, dentystycznych, pielęgniarskich, farmaceutycznych uczelni medycznych.
2. Doświadczenie i wymierne osiągnięcia w przeddyplomowym nauczaniu onkologii na uczelniach medycznych.
3. Znajomość realiów i potrzeb poszczególnych uczelni w zakresie przedmiotowego zadania.
4. Posiadanie opracowanej koncepcji działań związanych z modyfikacją programu nauczania, monitorowaniem zadania, wspomaganiem procesu wdrażania programu nauczania i procesu nauczania onkologii w uczelniach medycznych.
5. Posiadanie możliwości kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzednich edycjach.

Kryteria oceny ofert:
» Spełnianie wymagań stawianych oferentom,
» Posiadana kadra i infrastruktura w zakresie wdrażania, realizowania i monitorowania procesów nauczania,
» Koszt realizacji zadania.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2009 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2882 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.