Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”
w formacie *pdf- (202 KB)
w formacie *rtf- (216 KB)Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.
„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2009.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty:
- zakupu urządzenia PET dla potrzeb ośrodka PET utworzonego w północnym regionie Polski.

Celem zadania jest:
Zwiększenie dostępności do badań PET w północnym regionie Polski.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- oświadczenie o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie aparatury (co najmniej 15% udział własny).
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku ZOZ),
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
7. Opinię krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny nuklearnej o przygotowaniu jednostki do utworzenia ośrodka PET w jej strukturach.
8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3, 4.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
nie mniej niż 15% wartości.


Realizatorem zadania mogą być Ośrodki:
1. umieszczone w centrach akademickich i instytutach tak, aby mogły być realizowane zarówno badania kliniczne, jak i naukowe, zlokalizowane w północnych regionach Polski,

oraz spełniające następujące warunki:
2. łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),
3. przygotowanie kadry do obsługi Skanera PET CT i realizacji świadczeń diagnostycznych w przedmiotowym zakresie,
4. posiadające infrastrukturę techniczną (pomieszczenia) do zainstalowania sprzętu,
5. wskazanie źródła zaopatrzenia w niezbędny do realizacji diagnostyki z wykorzystaniem skanera PET – CT radiofarmaceutyk.
Spełnienie powyższych wymagań potwierdzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
- Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
- Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET” – Dane merytoryczne oferty.
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”.
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Kryteria oceny ofert:
I. Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, potwierdzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej w tym m.in.:
1. Posiadanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do prowadzenia badań PET
2. Posiadanie przygotowanej infrastruktury do zainstalowania urządzenia PET.
3. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.
II. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie 20 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”.
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2490 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.