Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 21 kwietnia 2009r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego program zwalczania chorób nowotworowych zadania pn.: Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych.

Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zadania pn.: Program rozwoju opieki paliatywnej, w zakresie realizacji szkoleń na temat zapobiegania, rozpoznawania i redukowania zjawiska dystresu wśród chorych otoczonych opieką paliatywną.

Cel zadania:
Edukacja w zakresie zredukowania wpływu zjawiska „dystresu” na jakość życia chorych.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:
Opracowanie programu, organizacja i przeprowadzenie szkoleń kierowanych do personelu pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i redukcji zjawiska dystresu u chorych.

Kompletna oferta konkursowa powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Przygotowany program i harmonogram realizacji szkoleń, zawierający:
a. zakres tematyczny kształcenia,
b. optymalny czas kształcenia (liczba godzin) adekwatny do liczby tematów i objętości materiału szkoleniowego, który mają opanować uczestnicy szkolenia,
c. wskazanie formy szkolenia tj. praktyczna /teoretyczna,
d. wskazanie miejsca i daty organizacji szkoleń,
e. wskazanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń.
4. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją szkoleń, wg następujących wskazań:
» koszt bazy dydaktycznej (sala wykładowa, sale seminaryjne),
» koszty wynagrodzeń dla wykładowców, w tym wskazanie wysokości wynagrodzenia dla wykładowcy (nie wyższe niż 300 zł),
» koszt zapewnienia odpowiedniej obsługi administracyjnej,
» liczba godzin szkolenia,
» liczba uczestników planowanych do przeszkolenia,
» koszt przeszkolenia 1 uczestnika,
» koszt, liczba i rodzaj planowanych do przygotowania materiałów edukacyjnych.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
a. wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
b. doświadczeniu w realizacji działań, będących przedmiotem zadania,
c. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku ZOZ),
d. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
e. statut jednostki,
f. informację o przychodach z innych źródeł na realizacje przedmiotowego zadania.
6. Rekomendacje CMKP w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorami szkoleń mogą być jednostki:
I. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
1) uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
3) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
II. posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
III. zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
IV. zatrudniające specjalistów w dziedzinie: medycyny paliatywnej onkologii klinicznej, radioterapii, onkologicznej, lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii,
V. posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych,
VI. posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
VII. posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym,
VIII. kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z medycyny paliatywnej,
IX. zapewniające kadrę dydaktyczną i dostęp do materiałów edukacyjnych w zakresie tematycznym uwzględnionym w organizowanych szkoleniach oraz odpowiednich warunków lokalowych,
X. posiadające opracowany Program szkolenia dla pielęgniarek ośrodków onkologicznych w zapobieganiu, rozpoznawaniu i redukowaniu dystresu u chorych.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
» Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs – „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
» Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„ Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych” – Dane merytoryczne oferty.
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Wartość merytoryczna przygotowanego programu szkoleń.
3. Koszt realizacji szkoleń.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 r.
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z adnotacją na kopercie: „Konkurs: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,
zadanie Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2877 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.