Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


11-09-2009 Ogłoszenie o uzupełnieniu listy realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.

25-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.

04-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.
Cel zadania:
Zapewnienie działania sprawnie funkcjonującego systemu zbierania i przetwarzania danych
o chorobach nowotworowych w Polsce.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatorów ogólnopolskiego programu, którego zadaniem jest zbieranie danych na temat wykrywanych w Polsce nowotworów złośliwych, niezbędnych do dokonywania oceny
i analizy stanu zdrowia ludności oraz oszacowania wskaźników zachorowalności
i umieralności na poszczególne nowotwory złośliwe w Polsce.
W ramach programu przewidziana jest realizacja zadań określonych w Załączniku nr 1.

Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» oświadczenie o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie sprzętu (co najmniej 15% udział własny – dotyczy zadania nr 4 określonego w Załączniku nr 1 – Doposażenie w środki techniczne Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. Zakup sprzętu, którego cena jednostkowa będzie wyższa niż 3 500 zł.- środki inwestycyjne).
2. Statut jednostki,
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
4. Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
5. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC,
6. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
7. Załącznik nr 3 - Oferta realizacji zadania sporządzona wraz z planem rzeczowo-finansowym.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
8. Informację na temat prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie rejestracji i gromadzenia danych o nowotworach, w tym:
» informację na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» informację o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
9. Opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości realizacji przez jednostkę zadania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych, a także o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom.
10. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
» Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs – „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
» Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„ Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.” – Dane merytoryczne oferty.
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”

Wymagania stawiane oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
» prowadząca rejestr nowotworów złośliwych i przesyłająca dane do Krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych,
» gromadząca dane z obszaru całego województwa (Rejestry Wojewódzkie) lub kraju (Rejestr Krajowy), na temat nowotworów złośliwych na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz ujętych w planie badań statystycznych,
» posiadająca doświadczenie i praktykę w zakresie gromadzenia informacji o wszystkich jednostkach chorobowych umieszczonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (X rewizja) w przedziale kodów C00-D09,
» posiadająca doświadczenie w realizacji i koordynacji działań w zakresie zbierania, przetwarzania i analizowania danych o stanie zdrowia i poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe,
» dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych epidemiologicznych oraz zapewniającym wysoki poziom ochrony danych osobowych.
» posiadająca pisemne potwierdzenie przez Konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej prowadzenia przez jednostkę rejestru nowotworów złośliwych.

Kryteria wyboru oferenta:
» Spełnienie wymagań określonych w programie.
» Koszt realizacji poszczególnych zadań.
» Plan rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać co najmniej 15% udział własny Oferenta lub / i organu założycielskiego w zakupie sprzętu.
(dotyczy zadania nr 4 określonego w Załączniku nr 1 - Doposażenie w środki techniczne Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. Zakup sprzętu, którego cena jednostkowa będzie wyższa niż 3500 zł. - środki inwestycyjne).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga !
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3226 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.