Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
w formacie *pdf- (177 KB)
w formacie *rtf- (161 KB)Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

Przedmiot konkursu ofert:
Opracowanie i organizacja Programu szkoleń kierowanego do lekarzy rodzinnych oraz lekarzy POZ z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

Cel zadania:
Podnoszenie kwalifikacji lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:
Realizacja szkoleń wg opracowanego programu szkoleń kierowanych do lekarzy rodzinnych
i podstawowej opieki zdrowotnej.

Oferta konkursowa winna zawierać:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Przygotowany program i harmonogram szkoleń, zawierający:
- zakres tematyczny kształcenia,
- optymalny czas kształcenia (liczba godzin) adekwatny do liczby tematów i objętości materiału szkoleniowego, który mają opanować uczestnicy szkolenia, wskazanie formy szkolenia tj. praktyczna /teoretyczna,
- wskazanie miejsca i daty organizacji szkoleń,
- wskazanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń.
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją szkoleń, wg następujących wskazań:
- koszt bazy dydaktycznej (sala wykładowa, sale seminaryjne),
- koszty wynagrodzeń dla wykładowców, w tym wskazanie wysokości wynagrodzenia dla wykładowcy (nie wyższe niż 300 zł),
- koszt zapewnienia odpowiedniej obsługi administracyjnej,
- liczba godzin szkolenia,
- liczba uczestników planowanych do przeszkolenia,
- koszt przeszkolenia 1 uczestnika,
- koszt, liczba i rodzaj planowanych do przygotowania materiałów edukacyjnych.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze jednostki w zakresie realizacji zadań objętych finansowaniem w ramach programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem finansowania,
c) informację na temat posiadanych możliwości organizacyjnych oraz dydaktycznych, doświadczonej kadry naukowej w przedmiotowym zakresie,
5. Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej).
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Statut jednostki.
8. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
10. Oświadczenie o prawdziwości danych przekazanych w ofercie.
11. Rekomendacje CMKP w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń.

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorami szkoleń mogą być jednostki:
I. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
1) uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
3) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
II. posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
III. zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
IV. zatrudniające specjalistów w dziedzinie: onkologia kliniczna, radioterapia, onkologiczna, ginekologia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, onkologia i hematologia lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii,
V. posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych,
VI. posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
VII. posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym,
VIII. kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
IX. zapewniające kadrę dydaktyczną i dostęp do materiałów edukacyjnych w zakresie tematycznym uwzględnionym w organizowanych szkoleniach oraz odpowiednich warunków lokalowych.
X. posiadające opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu:
Medycyny paliatywnej, w szczególności:
- nauczania leczenia objawowego i komunikacji z chorymi,
- rozpoznawania i leczenia powikłań po leczeniu,
- współpraca z onkologami w opiece nad chorymi pozostającymi w domach.
Rehabilitacji psychofizycznej po leczeniu onkologicznym, w szczególności:
- dostępności do rehabilitacji fizycznej i jej zasad,
- rehabilitacji psychoonkologicznej– komunikacji z chorym na nowotwory.
Podstaw diagnostyki onkologicznej.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Zakres tematyczny szkoleń.
3. Koszt szkolenia.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
- Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana: Konkurs –„ Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
- Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„ Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” – Dane merytoryczne oferty.
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 r.
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z adnotacją na kopercie: Konkurs: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie
Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2514 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.