Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

„Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013” jako Modułu I realizowanego „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”


26-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009 - 2013” jako Modułu I realizowanego programu pt „Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce”

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków MODUŁ I

Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „ Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”, który będzie koordynował działania zgodnie z dyrektywami i rekomendacjami Unii Europejskiej, zmierzające do ograniczenia zakażeń szpitalnych i oporności na antybiotyki, a także rozpoznawania etiologii i epidemiologii bakteryjnych zakażeń inwazyjnych, zwłaszcza tych, gdzie istnieje możliwość profilaktyki.

Cel zadania

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie systemów monitorowania zakażeń inwazyjnych, lekooporności i zakażeń szpitalnych jako zintegrowanych działań dla poprawy bezpieczeństwa indywidualnych pacjentów, a także w aspekcie zdrowia publicznego.

Kompletna oferta konkursowa powinna zawierać:
1. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Dane identyfikacyjne oferenta:
pełna nazwa
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
kopia polisy OC (uwierzytelniona).

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji zadań zgodnie z opisem programu,
plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu,
udokumentowana możliwość zapewnienia realizacji zadań wynikających z przyjętego programu,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu.

Kryteria oceny ofert:

1. Spełnienie wymagań stawianych oferentom.
2. Dysponowanie bazą i kadrą, umożliwiającymi realizację ogólnopolskiego programu.
3. Posiadanie doświadczenia w realizacji i monitorowaniu programów polityki zdrowotnej.
4. Zagwarantowanie obsługi administracyjno-księgowej programu.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
» Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:

Konkurs – „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
» Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana: Konkurs –– „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”– Dane merytoryczne oferty.

» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs: – „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z adnotacją na kopercie:
Konkurs –– „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3731 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.