Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdrój SPZOZ, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
3. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
6. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
7. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
8. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SP ZOZ, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
9. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. St. Batorego 15, 41-902 Bytom
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

II. Niekompletne oferty złożyło 29 niżej wymienionych Oferentów:
1. SP ZOZ Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra- brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
2. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki.
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
5. Uniwersytet Medyczny, Al. Racławicka 1, 20-059 Lublin - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
6. Szpital Diagnostyczny, ul. Jana Pawła II 10, 02-455 Zamość - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
» Harmonogram realizacji zadania wraz z propozycją maksymalnego wykorzystania urządzenia.
7. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra- brak następujących dokumentów:
» Informacja, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1. pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”
» Harmonogram realizacji zadania wraz z propozycją maksymalnego wykorzystania urządzenia.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej.
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi UM, ul. Sporna nr 36/50, 91-738 Łódź - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, Pabianicka 62, 95-513 Łódź - brak następujących dokumentów – brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki.
» Pełnomocnictwo do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
10. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków:
» Statut jednostki – braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
11. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-817 Radom - brak następujących dokumentów:
» Pełnomocnictwo dla Zastępcy Głównego Księgowego
13. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
14. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Brak pieczątki Dyrektora na załączniku nr 4 pn. Informacja o prowadzonej działalności.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole -brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”,
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) - świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej.
16. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tranów- brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) - świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej
17. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) - świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej
18. Szpital Morski im. PCK, ul. P owstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia:
» Kryterium wymaganym stawianym Oferentom jest „Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości zakupu sprzętu”
» Opinia wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dotyczy Pomorskiego Centrum Onkologii
19. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała -brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania,
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
20. SP ZOZ Wojewódzki szpital Specjalistyczny Nr 4, ul. Aleja Legionów 10, 41-90 2 Bytom -brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

Brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
21. Centrum Medyczne „Małgorzata” Małgorzata Nykiel, ul. Bony 1/3, 42-200 Częstochowa- brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
» Harmonogram realizacji zadania wraz z propozycją maksymalnego wykorzystania urządzenia.
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
22. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul Medyków 14, 40-752 Katowice - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
23. Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „Kopernik” Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
24. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
25. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
26. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r., 61-545 Poznań - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
27. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin- brak następujących dokumentów:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
28. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej AM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
29. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin - brak następujących dokumentów:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2832 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.