Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2;
2. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
4. Instytut Matki i Dziecka; 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a;
5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24;
6. SP Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17;
7. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębniki 7;
8. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie, 50-369 Wrocław;
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
2. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2;
» Brak daty przy potwierdzeniu „za zgodność z oryginałem” opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
3. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, 04 – 730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;
Następujące dokumenty nie zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» Informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
4. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33;
» Brak harmonogramu realizacji zadania

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci
i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 6 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2331 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.