Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2009 programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT” w zakresie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA w systemie typowania tkankowego narządów


26-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu POLGRAFT
"Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku.”
Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”.

1. Zgodnie z postanowieniami dokumentu pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 – „POLGRAFT”, zawartymi w rozdziale IV pkt 9 ppkt 4, jednym z celów Programu jest rozwijanie sieci laboratoriów typowania tkankowego narządów i poszukiwania dawców szpiku.
2. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu w 2009 roku w zakresie: Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku.
3. Wymagania formalne:
pełna nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności:
- dyrektywy technicznej 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006, str. 40),
- dyrektywy 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 32).
- ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.1411) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
4. Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji zadań projektowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów wykonania zadań programu.
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu.
opinię Krajowej Rady Transplantacyjnej o ofercie konkursowej (opinia na temat zasadności przedłożonej oferty konkursowej – wskazująca na konieczność wyposażenia laboratoriów w specjalistyczny sprzęt do badania HLA w celu obniżenia kosztów badań jak również wykonywania ich większej ilości zgodnie z potrzebami tworzonego systemu przeszczepiania narządów).
udokumentowanie, doświadczenie w zakresie wykonywania badań HLA.
zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania związanego z wykonywaniem badań HLA w systemie sieci laboratoriów typowania tkankowego i poszukiwania dawców zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).
5. Kryteria oceny ofert – punktacja każdego zadania od 0 do 10 pkt.:
1. Określenie obecnego stanu posiadanego wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wykonywania badań HLA – 0 do 2 pkt,
2. Dysponowanie kadrą, umożliwiającą realizację wykonania w zakresie wykonywania badań HLA -1 do 7 pkt.
3 Zapewnienie zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywanej procedury – 0 do 2 pkt..
4. Udokumentowana możliwość zrealizowania wykonywania badań HLA – 0 do 10 pkt.
5. Kontrola jakości wewnętrzna i zewnętrzna w zakresie wykonywania badań HLA – 1 do 5 pkt
6. Określenie ilości wykonywanych badań rocznie – 0 do 10 pkt.
6. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 2, poz. 9).

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i na jego stronie internetowej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych):
1) Konkurs – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”
Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych oferty,
2) Konkurs – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT” –
Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych oferty.
- zapakowanych w jedną kopertę i wysłaną w nieprzekraczalnym terminie do15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs w roku 2009 – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Załączniki do dokumentu : 6polgraft_29052009.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1825 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.