Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
5. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
6. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
7. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin - brak następujących dokumentów:
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są tożsame, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości realizacji przez jednostkę zadania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych, a także o spełnianiu wymagań stawianych nie został spełniony.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
3. Pracownia Epidemiologii Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków - brak następujących dokumentów:
» Brak pełnomocnictwa dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem
- Statut jednostki,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
- Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
4. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa – oferta na Krajowy Rejestr Nowotworów- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
5. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa – oferta na wojewódzki Mazowiecki Rejestr Nowotworów - brak następujących dokumentów:
» Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zoz-ów),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem – brak daty:
- Statut jednostki,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
7. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki - brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
8. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce - brak następujących dokumentów:
» Informacja na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
9. ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn - brak następujących dokumentów:
» Informacja na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych
o nowotworach w 2009 rok”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 21 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2587 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.