Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"


14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”

10-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 18-06-2009rOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 - POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest sprawdzenie doraźnej dostępności podstawowych narzędzi diagnostycznych oraz zakresu stosowania współczesnych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych u chorych z zatorem tętnicy płucnej dla ustalenia:
 Aktualnie najczęściej stosowanych metod diagnostycznych, w tym badań obrazowych oraz schematów terapeutycznych w Polsce.
 Rokowania chorych z zatorowością płucną w zależności od zastosowanych metod diagnostyczno-terapeutycznych.
 Aktualnych potrzeb aparaturowych i organizacyjno-kadrowych, których zaspokojenie pozwoliłyby na optymalizację zakresu doraźnej diagnostyki i terapii oraz ewentualne włącznie ośrodków sprofilowanych dotąd na pierwotną plastykę wieńcową także do diagnostyki i terapii submasywnych i masywnych zatorów płucnych

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu w zakresie zadania zaprojektowania, wdrożenia i zrealizowania ogólnopolskiego rejestru dostępności metod diagnostyki zatorowości płucnej w oddziałach kardiologicznych

Wymogi formalne:

1. Dane identyfikujące oferenta:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
1. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań zadania, zawierający w szczególności:
liczbę możliwych do wykona etapów zadania z podziałem na koszty jednostkowe danego etapu,
kalkulację kosztów poszczególnych etapów z podziałem na klasyfikację paragrafów wydatków budżetowych (Załącznik nr 1).
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Odrębnie opracowany harmonogram realizacji zadania zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku.
3. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych z zatorowością płucną i nadciśnieniem płucnym innej etiologii.
4. Doświadczenie w realizacji i/lub analizie rejestrów związanych z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym.
5. Informację o dotychczasowej działalności badawczej w zakresie prowadzenia i koordynacji rejestrów
6. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej, informatycznej oraz statystycznej programu.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych z zatorowością płucną
2. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie zatorowości płucnej
3. Doświadczenie w realizacji i/lub analizie rejestrów związanych z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
4. Proponowany harmonogram, plan finansowo-rzeczowy oraz sposób i zakres realizacji celów zadania

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 19-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”. Dane merytoryczne oferty.


Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 2998 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.