Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”


08-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

15-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – zakup średniej klasy aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologii dziecięcej.
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.
Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%. Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w 2009 roku programu w zakresie zadania obejmującego zakup średniej klasy aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologii dziecięcej.

Wymogi formalne
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własny oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.

Wymogi merytoryczne:
1. Działalność ośrodka w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z patologią układu krążenia.
2. Dysponowanie kadrą lekarzy zatrudnionych w ośrodku na pełnym etacie samodzielnie wykonujących badania echokardiograficzne u dzieci.
3. Działalność poradni kardiologii dziecięcej przez 5 dni w tygodniu.
4. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń z zakresu kardiologii pediatrycznej w 2008 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej o ośrodku i celowości zakupu echokardiografów.
6. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. Aktywność ośrodka przystępującego do konkursu z podaniem:
 liczby hospitalizacji dzieci z patologią układu krążenia w 2007 i 2008 roku
 liczba porad ambulatoryjnych dzieci z patologią układu krążenia w 2007 i 2008 roku
 liczba badań echokardiograficznych u dzieci z patologią układu krążenia w 2007 i 2008 roku
2. liczba i rodzaj posiadanych aktualnie w ośrodku aparatów echokardiograficznych, które służą do badania dzieci ( z uwzględnieniem: typu, roku produkcji, roku instalacji i stopnia zużycia ).
3. liczba lekarzy zatrudnionych w oddziale kardiologii i poradni kardiologicznej
4. liczba lekarzy ze specjalizacją z kardiologii lub kardiologii dziecięcej zatrudnionych w oddziale kardiologii i poradni kardiologicznej
5. liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących badania echokardiograficzne u dzieci z wyodrębnieniem liczby lekarzy posiadających akredytację indywidualną PTK w zakresie echokardiografii pediatrycznej
6. Akredytacja pracowni echokardiografii pediatrycznej

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 - zakup średniej klasy aparatów echokardiograficznych – kardiologia dziecięca”. O dotrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1649 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.