Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanychT


I. Lista Oferentów spełniających warunki formalne:
1. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze,
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.

II. Lista Oferentów niespełniających warunków formalnych:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, skr. poczt 615, 80-952 Gdańsk - brak następujących dokumentów:
brak potwierdzenia podpisem głównego księgowego nazwy banku i numeru konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - brak następujących dokumentów:
Brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność z oryginałem dla Pana mgr Marcina Erenca – Kierownika Działu Prawnego,
Brak ważnej polisy OC.

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT”– „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1117 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.