Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD - 2009"


13.10.2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
24.07.2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
POLKARD – „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, dn. 2009-06-29

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.
Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.Celem szczególnym zadania jest: monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia w wybranych ośrodkachPrzedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora zadania pn. „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Wymagania formalne:

1.

Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.


w formacie *pdf

w formacie *rtf

2.

Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.

3.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

Statut jednostki.

5.

Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.

6.

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.

7.

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.


Wymagania merytoryczne:
1.

Opracowany harmonogram realizacji zadania, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku.w formacie *pdf

w formacie *rtf2.

Informację o prowadzonej działalności badawczej, a w szczególności informacje:

wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem programu,doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu z uwzględnieniem ich skrótowego opisu i uzyskanych efektów.


3.

Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków współuczestniczących w realizacji zadania.


4.

Oświadczenie oferenta, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

5.

Oświadczenie potwierdzające dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.

6.


Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2). Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na to zadanie w roku 2009.


Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1.

Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy, dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.

2.

Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.


Wymagania stawiane oferentom:
1.


Doświadczenie w prowadzeniu programów wieloośrodkowych z zakresu kardiologii dziecięcej.

2.

Doświadczenie w realizacji zadań objętych programem.

3.

Opracowanie projektu o charakterze wieloośrodkowym.


4.

Dysponowanie kadrą specjalistów umożliwiającą realizację projektu.

5.

Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.


Kryteria oceny ofert:
1.
Aktywność zawodowa oferenta wyrażająca się w liczbie hospitalizacji i porad ambulatoryjnych dzieci z chorobą układu krążenia, liczbie nieinwazyjnych i inwazyjnych badań diagnostycznych układu krążenia, liczbie zabiegów operacyjnych i terapeutycznych przezskórnych wykonanych w 2007 i 2008 roku oraz liczbie lekarzy ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej i/lub pediatrów-kardiologów oraz psychologów zatrudnionych w ośrodku.

2.

Dorobek ośrodka w dziedzinie zadań przewidzianych w programie.

3.

Dotychczasowy udział w badaniach prowadzonych w ramach Programu POLKARD lub w innych programach prowadzonych na szeroką skalę.

4.


Zawartość merytoryczna programu.


Uwaga!


Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.


Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 29-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1.

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.

2.

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”. Dane merytoryczne oferty.


Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1828 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.