Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"


27-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
24-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Monitorowanie oraz badania epidemiologicznePliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2009-06-30OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 - POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu w zakresie zadania pn.: „Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne”, który w sposób istotny pozwoli na monitorowanie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego chorych z udarem mózgu.

Celem szczegółowym zadania jest: ocena stosowanych metod leczenia ze szczególnych uwzględnieniem efektów leczenia trombolitycznego oraz oceny metod postępowania w ściśle określonej populacji.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.]

Wymagania formalne:
1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
7. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
1. Odrębnie opracowany harmonogram realizacji zadania zawierający opis proponowanych badań ze szczególnym uwzględnieniem celu, doboru materiału, stosowanych metod analizy, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku.
2. Plan rzeczowo – finansowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Informację o dotychczasowej działalności badawczej w dziedzinie neurologii, lista publikacji z ostatnich 4 lat.
4. Informację o dotychczasowej działalności badawczej w zakresie prowadzenia i koordynacji wieloośrodkowych rejestrów.
5. Oświadczenie oferenta, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.
6. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo – księgowej programu.
7. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych z udarem mózgu.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogramy i Plany rzeczowo – finansowego dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.

Kryteria oceny ofert:
1. Proponowany harmonogram, plan finansowo - rzeczowy oraz sposób i zakres realizacji celów zadania.
2. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie neurologii oraz liczba publikacji z ostatnich 4 lat.
3. Doświadczenie w realizacji wieloośrodkowych rejestrów chorych z udarami mózgu.

Uwaga!

 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 30-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:

1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 – Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 – Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne”. Dane merytoryczne oferty.

Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „POLKARD 2009 – Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-07-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-07-10Monika Latoszek 

Statystyka strony: 3423 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.