Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”


09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

11.08.2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

Pliki do pobrania
„Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”, w obszarze zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, dnia 8 lipca 2009 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości
oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”, w obszarze zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej”.

I. Cele ogólne „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” to:
- powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
- zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
- zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Poprawa sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawa stanu odży¬wienia ludności w Polsce w celu zatrzymania epidemii nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, a także zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych ma nastąpić poprzez:
- ułatwienie świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez edukację społeczeń¬stwa, w tym na temat znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych,
- współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji żywności o walorach prozdrowotnych,
- stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej przewlekłych chorób niezakaźnych,
- ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się zdrowiem człowieka (lekarze, pielęgniarki, dietetycy),
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa dietetycznego do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szpitali,
- oddziaływanie na rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkół i miejsc zamieszkania,
- wdrażanie standardów żywienia w szpitalach w celu poprawy skuteczności leczenia i zmniejszenia jego kosztów,
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa w zakresie poprawy aktywności ruchowej pacjentów hospitalizowanych z różnych przyczyn w celu poprawy skuteczności leczenia.

II. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania składającego się z następujących podzadań:
1. opracowanie propozycji systemu poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach, w tym:
- przygotowanie ekspertyzy oceniającej stan poradnictwa dietetycznego w Polsce,
- przeprowadzenie konsultacji z ekspertami m. in. z zakresu dietetyki, szczególnie z Polskim Towarzystwem Dietetyki,
- zebranie i opracowanie propozycji systemu poradnictwa dietetycznego na podstawie ekspertyzy i przeprowadzonych konsultacji, przygotowanie do druku.
2. opracowanie podręcznika (praktycznego poradnika) dla dietetyków pracujących w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach na temat roli żywienia i poradnictwa dietetycznego w prewencji i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym w szczególności otyłości, w tym:
- zebranie materiałów, przygotowanie i opracowanie podręcznika, przygotowanie do druku.
3. opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania, w tym:
- zebranie i przygotowanie materiałów, opracowanie broszury, przygotowanie do druku.
Istnieje możliwość złożenia oferty na realizację części lub całego zadania.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Ofertę realizacji programu (z podziałem na podzadania) zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach programu, w tym również:
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści opracowania dotyczącego propozycji systemu poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach,
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści podręcznika dla dietetyków pracujących w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach,
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści opracowania zawierającego zalecenia dla lekarzy, pielęgniarek dotyczące diagnozowania zaburzeń odżywiania.
3. Plan rzeczowo-finansowy (osobny dla każdego podzadania) na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Plan rzeczowo-finansowy.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. Harmonogram realizacji zadania (osobny dla każdego podzadania).
5. Informację o prowadzonej działalności, zawierającej dane o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzający status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
d) o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju (osobną dla każdego podzadania), przygotowaną wg załącznika nr 3,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
e) statut jednostki.
6. Pisemną zgodę Oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 4.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
7. Oświadczenia, przygotowane wg załącznika nr 5, o:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane Oferentom”.
IV. Wymagania stawiane Oferentom:
1) posiadanie kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: m. in. lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, psychologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epidemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa dotyczącego spraw związanych z żywnością i żywieniem,
2) prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
3) posiadanie uznanego dorobku, wynikającego z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
4) aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
5) prowadzenie badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.
V. Kryteria oceny ofert:
1) propozycja Oferenta odnośnie doboru tematyki opracowania dotyczącego propozycji systemu poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach; podręcznika dla dietetyków pracujących w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach; opracowania zawierającego zalecenia dla lekarzy, pielęgniarek dotyczące diagnozowania zaburzeń odżywiania,
2) spełnianie wymogu posiadania kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: m. in. lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, psychologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epidemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa dotyczącego spraw związanych z żywnością i żywieniem,
3) udokumentowane prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
4) udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
5) udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
6) realizacja badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
7) udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.
VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
5. Ofertę składa się w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej wspólnej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”.

VII. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2009 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Zdrowia.

VIII. Uwaga!
1. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane Oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
6. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3241 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.