Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"


20.08.2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Pliki do pobrania

Ogłoszenie Konkursowe – Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalność Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składniki i produkty krwiopochodnych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfzałączniki 1-8

w formacie *pdf
w formacie *rtfOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora następującego zadania na rok 2009:
Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych lecznictwie. Doposażenie RCKiK w aparaturę do redukcji patogenów w osoczu.

II. Cele programu pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Celem ogólnym programu
jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.

Celem szczegółowym programu jest:
Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) pełna nazwa oferenta,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym również dołączoną informację o:
- liczbie jednostek osocza wydanego do lecznictwa w 2008 roku,
- planowanej liczbie jednostek osocza przeznaczonego do redukcji patogenów przy wykorzystaniu aparatury do redukcji patogenów w osoczu w roku 2010,
- łącznej liczbie szpitali (z wyszczególnieniem ośrodków klinicznych) na terenie działania RCKiK,
- liczbie donacji krwi pełnej konserwowanej pobieranej w OT i w RCKiK w roku 2008 (podać oddzielnie dane z OT i RCKiK),
- posiadaniu potencjału (w zakresie personelu oraz pomieszczeń) i ewentualnych odbiorców osocza po redukcji patogenów,
- zezwoleniu na wytwarzanie osocza po redukcji patogenów (lub o etapie prac nad rejestracją w GIF i przewidywanym terminie ich zakończenia).
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyciąg z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 3.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przygotowane wg załącznika nr 4.
7. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, przygotowane wg załącznika nr 5. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi pod adresem www.nck.gov.pl.
8. Oświadczenie oferenta potwierdzające prawdziwość danych zawartych w ofercie, przygotowane wg załącznika nr 6.
9. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”, przygotowane wg załącznika nr 7.
10. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury wspólnego zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wg załącznika nr 8.
IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi ( Dz. U. Nr 106, poz. 681 ze zm.).,
- realizowanie zamówień szpitali na dostawę osocza do lecznictwa.
V. Kryteria oceny ofert:
- liczba jednostek osocza wydanego do lecznictwa w 2008 roku,
- planowana liczba jednostek osocza przeznaczonego do redukcji patogenów przy wykorzystaniu aparatury do redukcji patogenów w osoczu w roku 2010,
- łączna liczba szpitali (z wyszczególnieniem ośrodków klinicznych) na terenie działania RCKiK,
- liczba donacji krwi pełnej konserwowanej pobieranej w Oddziale Terenowym i w RCKiK w 2008(oddzielnie dane z OT i RCKiK) ,
- posiadanie potencjału (w zakresie personelu oraz pomieszczeń) i ewentualnych odbiorców osocza po redukcji patogenów.
- zezwolenie na wytwarzanie osocza po redukcji patogenów (etapie prac nad rejestracją w GIF i przewidywany termin ich zakończenia).
VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny mieć nadane numery, a ich zestawienie powinno być dołączone na osobnym piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez przedstawiciela oferenta zgodnie z wpisem do KRS, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”. Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją na niej: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” zadania nr 3: „Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie”.
VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 022 860 65 20, fax.: 022 860 65 30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.
VIII. Uwaga!
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
- Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


załączniki 1-8

w formacie *pdf
w formacie *rtf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2983 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.