Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”


13-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
15-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Neurologia - szkolenia personelu medycznego”.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Neurologia-szkolenia personelu medycznego”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, dnia 23-07-2009


OGŁOSZENIE KONKURSOWE- „POLKARD 2009”- „NEUROLOGIA- SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO.”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn. „Neurologia- szkolenia personelu medycznego”

Realizator zadania przeprowadzi 3 rodzaje szkoleń dla personelu medycznego:
a. Szkolenia lekarzy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Pogotowia i Ratowników Medycznych. Podkreślenie problemu diagnostyczno-terapeutycznego przemijających napadów niedokrwienia. Kursy szkoleniowe po 30 godzin wykładów;
b. Szkolenia w zakresie procedur wewnątrznaczyniowych;
- kurs przygotowawczy wykonanie 10 angiografii,
- wykonanie 6 procedur mechanicznego usunięcia zakrzepu z tętnic wewnątrzmózgowych;
c. Szkolenia pielęgniarek, fizjoterapeutów, neuropsychologów i logopedów; Kursy szkoleniowe po 30 godzin wykładów, w zakresie pielęgnacji, fizjoterapii, rehabilitacji mowy i funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:

1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 i załącznik nr 2 , do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizacje zadań tego samego rodzaju
8. Uwierzytelniona kopia polisy OC
9. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo- księgowej.

Wymagania merytoryczne:
1. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2009 r., zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania korespondujący z informacjami zawartymi w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
2. Zakres działalności usługowej w zakresie chorób naczyniowych mózgu oraz wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych w szczególności:
- liczba wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat angiografii tętnic szyjnych i/lub wewnątrzmózgowych.
- liczba wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat stentów tętnic szyjnych.
- liczba wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat emobilizacji tętniaków i naczyniaków.
3. Doświadczenie w pielęgnacji, rehabilitacji, fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu w tym w stosowaniu nowoczesnych metod pielęgnacji, rehabilitacji, fizjoterapii.
4. Oświadczenie Kierownika Zakładu Radiologii i/lub Pracowni Naczyniowej jednostki szkolącej o zgodzie na dopuszczenie lekarza neurologa do praktycznego szkolenia (wykonywanie zabiegów pod nadzorem).
5. Oświadczenie kierownika szpitala delegującego o posiadaniu w strukturze Oddziału Neurologii z wyodrębnionym Pododdziałem Udarowym istniejącego co najmniej od 3 lat oraz Pracownią Naczyniową z angiografem.
6. Oświadczenie Kierownika/Ordynatora Kliniki/Oddziału Neurologii jednostki delegującej o oddelegowaniu lekarza/lekarzy neurologów na szkolenia.
7. Informacja o dotychczasowej działalności oferenta uzasadniająca merytorycznie możliwość przeprowadzenia szkoleń, z podaniem liczby i doświadczenia osób szkolących.
8. Oświadczenie Kierownika Zakładu Radiologii/ Pracowni Naczyniowej jednostki delegującej o dopuszczeniu neurologa po zakończeniu szkolenia do wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych.
9. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizację zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela 1 i Tabela 2)
10. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym szczegółową propozycję zakresu kursu szkoleniowego dla każdego rodzaju szkoleń

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie ośrodka w przeprowadzaniu szkoleń, będących przedmiotem ogłoszenia
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
3. Doświadczenie osoby szkolącej (w latach pracy).

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych)
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Neurologia- szkolenia personelu medycznego”. Dane formalne
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Neurologia- szkolenia personelu medycznego”. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie i wysłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert POLKARD 2009: Neurologia-szkolenia personelu medycznego.”Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1878 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.