Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”


2-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
21-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Szkolenie adeptów elektrokardiologia”Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – „Konkurs ofert POLKARD 2009: Szkolenie adeptów elektrokardiologia.”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 14-08-2009OGŁOSZENIE KONKURSOWE-
„POLKARD 2009”- „SZKOLENIE ADEPTÓW - ELEKTROKARDIOLOGIA.”


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej
(u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn. „Szkolenie adeptów - elektrokardiologia” Elementem zadania finansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia są koszty wynagrodzenia prowadzących szkolenia w ośrodkach referencyjnych. Pozostałe koszty szkolenia pokrywa oferent ze środków własnych.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa dostępności do zabiegów elektroterapii serca, takich jak: diagnostyczne badania elektrofizjologiczne, przezskórne ablacje serca, implantacje stymulatorów serca (w tym stymulatorów resynchronizujących) i kardiowerterów/defibrylatorów serca.

Celem szczegółowym jest szkolenie adeptów elektroterapii w zakresie:
- implantacji i programowania układów stymulujących,
- implantacji i programowaniu układów resynchronizujących (CRT),
- implantacji kardiowerterów/defibrylatorów (ICD) i opiece ambulatoryjnej nad chorym z ICD,
- elektrofizjologii diagnostycznej,
- ablacji serca.

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej dysponujące w swojej strukturze pracownią elektroterapii serca kategorii C wg akredytacji Sekcji Rytmu Serca PTK, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Program powinien mieć charakter wieloośrodkowy, ogólnopolski.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:
1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.


w formacie *pdf

w formacie *rtf


2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizacje zadań tego samego rodzaju
8. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo- księgowej.
9. Uwierzytelniona kopia polisy OC

Wymagania merytoryczne:
1. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizację zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela 1 i Tabela 2)


w formacie *pdf

w formacie *rtf
2 Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2009 r,. zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania korespondujący z informacjami zawartymi w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
3. Informacja o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, w tym wykaz osób szkolących z podaniem ich doświadczenia w latach pracy. Wymagane jest min. 3-letnie doświadczenie osób szkolących w prowadzeniu szkoleń z zakresu:
- implantacji i programowania układów stymulujących,
- implantacji i programowania układów resynchronizujących (CRT).
- implantacji kardiowerterów/ defibrylatorów (ICD) i opiece ambulatoryjnej nad chorymi z ICD,
- elektrofizjologii diagnostycznej,
- ablacji serca.
4. Oświadczenia kierowników ośrodków elektroterapii serca kategorii C wg akredytacji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, których udział jest przewidziany, o przystąpieniu do realizacji projektu
5. Imienny wykaz lekarzy delegowanych przez oferenta do szkolenia w zakresie elektroterapii serca z podaniem wybranego szkolenia (wykaz szkoleń w załączniku nr 3).
6. Odrębne dla każdego delegowanego lekarza potwierdzenie dotychczasowego udziału w szkoleniach w zakresie elektroterapii serca oraz rodzaju i liczby samodzielnie wykonanych zabiegów – potwierdzenie kierownika macierzystej pracowni elektroterapii.
7. Potwierdzenie kierowników ośrodków elektroterapii o gotowości pokrycia kosztów oddelegowania lekarzy.
8. Akceptacja osoby delegowanej do szkolenia przez konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie ośrodka w przeprowadzaniu szkoleń, będących przedmiotem ogłoszenia
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
3 Doświadczenie osoby szkolącej (w latach pracy).

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych)
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Szkolenie adeptów-elektrokardiologia”. Dane formalne
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Szkolenie adeptów-elektrokardiologia””. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie i wysłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert POLKARD 2009: Szkolenie adeptów-elektrokardiologia.”Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1888 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.