Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”


16.09.2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
„Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 2009-08-17OGŁOSZENIE KONKURSOWE- „POLKARD 2009”- „Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”- jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia) co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Celem szczegółowym zadania jest szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju. Przedmiotem jest wybór realizatora, który przeprowadzi następujące szkolenia dla personelu medycznego:
1. szkolenie wykładowców z Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej;
2. szkolenie (wykłady, warsztaty, staże) lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek realizujących rehabilitację kardiologiczną.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Zadanie powinno mieć charakter wieloośrodkowy.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:
1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1, do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizacje zadań tego samego rodzaju.
8. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej OC.
9. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo- księgowej.

Wymagania merytoryczne:
1. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2009 r. zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Zakres działalności usługowej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
3. Oświadczenie Kierownika Ośrodka Kardiologicznego o zgodzie na dopuszczenie personelu medycznego do praktycznego szkolenia (wykonywanie zabiegów pod nadzorem).
4. Informacja o dotychczasowej działalności oferenta uzasadniająca merytorycznie możliwość przeprowadzenia szkoleń, z podaniem liczby i doświadczenia w latach pracy osób szkolących. Wymagane jest min. 3-letnie doświadczenie zawodowe osoby szkolącej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
5. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizację zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela 1 i Tabela 2).
6. Program szkolenia wykładowców z Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej obejmujący min. 20 godzin szkoleniowych
7. Program szkolenia lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek realizujących rehabilitację kardiologiczną obejmujący min. 30 godzin szkoleniowych.
8. Informacja o dorobku naukowym oferenta w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie ośrodka w przeprowadzaniu danego typu szkoleń.
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
3. Doświadczenie osoby szkolącej (w latach pracy).
4. Dorobek naukowy oferenta w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej.
5. Wieloośrodkowy charakter zadania.
6. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Wynagrodzenie wykładowcy za 1 godzinę wykładu nie może przekraczać 300 zł brutto.
8. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych).
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”. Dane formalne.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie i przesłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Rehabilitacja kardiologiczna - szkolenie”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1850 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.