Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi


Pliki do pobrania

Ogłoszenie Konkursowe – ”Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 4 września 2009 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 142, poz.1200 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza ponownie konkurs ofert na wybór realizatorów audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora audytu klinicznego zdjęć mammograficznych realizowanych w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, tym samym wyłonienie w drodze postępowania konkursowego ośrodka, który wykaże się zapewnieniem sprawnej organizacji i realizacji audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wg zasad określonych w wymaganiach konkursowych.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia
Przeprowadzenie kontroli jakości zdjęć mammograficznych realizowanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w roku 2009 i 2010 przez świadczeniodawców mammografii przesiewowej w Polsce.

Cel programu:
Poprawa jakości badań mammograficznych realizowanych w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy sporządzony wg wzoru Załącznika nr 1
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
3. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
4. Opinia konsultanta krajowego w radiologii i diagnostyki obrazowej o właściwym przygotowaniu jednostki do realizacji audytu.
5. Informacja o posiadanym doświadczeniu w realizacji zadania w zakresie prowadzenia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych
6. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku ZOZ)
7. Odpis Krajowego Rejestru Sądowego
8. Statut jednostki
9. Kopia polisy OC ( co najmniej 6 miesięczny termin ważności)

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem , data i podpis.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana: Konkurs – audyt kliniczny - Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana: Konkurs: Konkurs – audyt kliniczny - Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi – Dane merytoryczne oferty.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na realizację audytu klinicznego zdjęć mammograficznych realizowanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

Wymagania stawiane oferentom:
Zapewnienie możliwości organizacyjnych i merytorycznych do realizacji audytu wg następujących zasad :
Realizacja audytu w latach 2009 -2010.
W roku 2009 audyt powinien dotyczyć minimum 71 jednostek z oceną „niezaliczony” uzyskaną w ramach audytu przeprowadzonego w roku 2008. Lista ww. jednostek na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Koordynującego, pod adresem://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl
Audyt ma być prowadzony wg modelu stacjonarnego, zapewniającego anonimowość wykonawcy zdjęć, izolację audytorów od wpływów zewnętrznych,
Przy organizacji audytu audytor:
- poinformuje świadczeniodawców o dacie rozpoczęcia i zakończenia audytu,
- zbierze zdjęcia od świadczeniodawców
- dokona utajnienia zdjęć,
- dokona oceny etykiety
- dokona oceny co najmniej: 4 kpl. prawidłowych zdjęć , w tym:
- przynajmniej 1 kpl. dla piersi o utkaniu gęstym gruczołowym
- przynajmniej 1kpl. dla piersi tłuszczowych,
Każde zdjęcie ocenia 3 audytorów - audytorzy są przydzielani losowo
Oceny są anonimowe a zdjęcia zaślepione (pozbawione cech umożliwiających identyfikację ośrodka)
Audyt powinien obejmować 100 % świadczeniodawców
Przekazanie wyniku audytu, do wiadomości NFZ. Krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zapewnienie udziału w ocenie co najmniej 5 audytorów spełniających następujące kwalifikacje:
- Specjalista radiodiagnostyki i diagnostyki obrazowej.
- Minimalny staż pracy w opisywaniu mammografii powinien wynosić 5 lat
- Praca w programie skryningu mammograficznego (pierwszy lub drugi etap)
- Udokumentowane opisywanie co najmniej 3000 mammografii/rok.
- Praca w ośrodku zajmującym się nie tylko diagnostyką, ale także leczeniem raka piersi, ewentualnie udokumentowana ścisła współpraca z takim ośrodkiem.
- Udokumentowanie odbycia szkolenia lub kursu certyfikacyjnego w zakresie skryningu raka piersi przeprowadzonego przez jednego z ekspertów z europejskich ośrodków prowadzących skryning raka piersi (prof. Tabar, prof. Holland). Certyfikat musi być potwierdzony przez Krajowego Konsultanta ds. radiologii i diagnostyki obrazowej oraz upoważnionego przedstawiciela PLTR w dowolnym czasie od ukończenia takiego kursu.
Zapewnienie procedury odwoławczej:
- Udostępnienie wyniku audytu świadczeniodawcy
- Po uzyskaniu audytu ośrodek ma 2 tygodnie na złożenie odwołania
- W trybie odwoławczym ocenie podlegają te same zdjęcia. Oceny odwoławczej dokonuje 3 audytorów innych niż za pierwszym razem.
Zapewnienie dokonania oceny mammografii cyfrowej polegającej na zebraniu zdjęć w formie cyfrowej z załączonymi dokładnymi parametrami okna oraz zapewnieniu wykonania oceny zdjęć przy użyciu konsoli opisowych ustawionych zgodnie z uzyskanymi i nastawionymi parametrami okna.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólny koszt realizacji zadań objętych finansowaniem.
2. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
3. Przedstawienie planu i harmonogramu prowadzenia i organizacji audytu, uwzględniającego wyżej wskazane zasady organizacyjno - merytoryczne oraz wskazanie składu osobowego i kwalifikacji zespołu audytorów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2009 r.

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację audytu klinicznego zdjęć mammograficznych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2847 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.