Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”


Rozstrzygnięcie konkursu ofert20 listopada 2009 roku
„PROGRAM PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE”
Zadania do realizacji w 2009 roku:
„Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”,
„Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”.
Warszawa, 2009-10-20OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”.
Celami głównymi programu zdrowotnego pn. „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” jest:
ocena stanu zdrowia chorych na cukrzycę, obecności przewlekłych powikłań, chorób towarzyszących w zależności od wieku, czasu trwania choroby, płci, typu cukrzycy – szacowanie aktualnych kosztów leczenia i opieki diabetologicznej,
ocena jakości opieki diabetologicznej: wyrównania cukrzycy w zależności od opisanych powyżej parametrów – ocena ryzyka występowania przewlekłych powikłań – szacunkowe dane o wydatkach poniesionych na leczenie w przyszłości,
wskazania do intensyfikacji działań dla poprawy opieki nad pacjentami chorymi na cukrzycę w Polsce.
kontynuacja w zakresie utworzenia komputerowej bazy danych w oparciu o aplikację komputerową.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych).

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań programu,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych dotyczących problematyki diabetologii dorosłych,
dysponowanie bazą i wykwalifikowaną kadrą umożliwiającą realizację programu,
doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii cukrzycy,
doświadczenie i praktyka w zakresie gromadzenia danych,
wieloośrodkowy charakter realizacji zadania,
doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami i/lub towarzystwami naukowymi w zakresie gromadzenia i transferu danych medycznych.

Uwaga:
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych) w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopertach:
1) Konkurs – „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie zadania pn. "Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2) Konkurs – „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie zadania: "Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) – Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych.

Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3963 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.