Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” w zakresie zadania na rok 2010
Informacja o jednostkach spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego
w zakresie zadania: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok
w formacie *pdf- (169 KB)Warszawa, 2010.03.11OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok.

Celem ogólnym programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej osób chorych psychicznie, wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych oraz osób uzależnionych (wobec których wydane zostały prawomocne orzeczenia sądowe o zastosowaniu izolacyjnego środka zabezpieczającego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Osoby te ze względu na przebieg choroby, w trakcie której dokonały czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości, wymagają specjalnych warunków leczenia w dostosowanych oddziałach psychiatrycznych.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m.in.:
dobudowywanie części budynku, wykonanie drogi dojazdowej, podjazdów itp.,
adaptacja pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach ambulatoryjnych
oraz :
dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w:
1. drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu;
2. system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
3. elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien, w zakresie niezbędnym do dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz środka leczniczego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, uzależnionych oraz wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
1. z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 692),
2. z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.) – również w odniesieniu do zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia,
3. przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- rodzaj możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, powstałych w wyniku wykonania zadań programu – nie dotyczy zakładów ambulatoryjnych,
określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym – nie dotyczy zakładów zamkniętych,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
3. proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (oddziału/poradni);
4. łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni);
5. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
6. planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni).

Wybór dokonywany będzie w następującej kolejności:
zakład zamknięty przeznaczony do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia,
zakład ambulatoryjny przeznaczony do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej,
zakład leczenia odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu,
zakładu psychiatrycznego o podstawowym zabezpieczeniu i zakładu psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

W przypadku braku oferty utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) danego rodzaju lub w przypadku złożenia tylko jednej takiej oferty, w której łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) przekroczy 60% środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2010 lub łączna liczba nowych miejsc będzie ponad trzykrotnie mniejsza od łącznej liczby miejsc w najkorzystniejszych ofertach utworzenia (powiększenia) zakładów (oddziałów) innego rodzaju, wybór tego rodzaju zakładu nie zostanie dokonany.

Spośród ofert utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) danego rodzaju zostanie wybrana oferta o najniższym koszcie powstania jednego nowego miejsca.

W przypadku podania w ofertach jednakowego kosztu utworzenia nowego miejsca lub w sytuacji, gdy ze względu na brak wystarczających środków finansowych nie została wybrana oferta o niższym koszcie utworzenia nowego miejsca, wybrana zostanie oferta o niższym łącznym koszcie utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału).

Spośród ofert, w których łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) różni się o nie więcej niż 15% niższej z kwot, wybrana zostanie oferta utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) z terenu województwa, w którym nie funkcjonuje zakład (oddział) danego rodzaju lub w którym liczba mieszkańców przypadających na 1 łóżko w zakładzie (oddziale) danego rodzaju jest niższa.

W przypadku braku możliwości wyboru oferty w opisany powyżej sposób, wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs - Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Dane merytoryczne oferty.


Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.


Uzupełniający konkurs ofertWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3897 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.