Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


17-06-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"
18-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 26 marca 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na 2010 i 2011 rok.
» Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej.

Celem programu jest:
Obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób nowotworowych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na procedury radioterapeutyczne) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z dwoma planami rzeczowo – finansowymi sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, w tym szczegółową informację o stopniu zużycia posiadanej aparatury - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr4 - w formacie *pdf
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na zakup sprzętu
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2009 roku (kopia kontraktu) - informacja o liczbie zakontraktowanych świadczeń.
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście:
» stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
» spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
» dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.

Wymagania stawiane Oferentom:
1. Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości
2. Cena jednostkowa sprzętu zgłaszanego do zakupu nie może być niższa niż 10 tys. zł.

Realizatorem zadania może być jednostka:
3. Dysponująca infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub planem jej utworzenia zaakceptowanym przez organ założycielski i zgodny z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (DZ.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
4. Spełniająca Wymagania, stawiane Oferentom określone w Opisie programu „ Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.” – Załącznik nr 1

Kryteria oceny ofert:
» Liczba i kwalifikacje pracowników (lekarzy, fizyków, techników elektroradiologii) wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej, zatrudnionych przez Oferenta.
» Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców (potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej).
» Przygotowanie infrastruktury technicznej do zamontowania aparatury (media techniczne).
» Możliwość funkcjonowania aparatury do radioterapii, przynajmniej w systemie dwuzmianowym. (maksymalne wykorzystanie aparatury)
» stopień zużycia posiadanej aparatury z wyszczególnieniem ograniczeń w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwia ta aparatura.
» Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.
» Liczba chorych poddanych radioterapii w roku 2008 i 2009.
» Czas oczekiwania na świadczenie.
» Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.

Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
4. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1) Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać:
Dokumenty wymienione w pozycji Kompletna oferta powinna zawierać oraz formę elektroniczną (płyta CD), zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo - finansowy.
5. Druga koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych, pn. Dane merytoryczne, powinna zawierać te same dokumenty co kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statutu jednostki,
» Płyty CD.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób otworowych pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” na lata 2010 i 2011.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 WarszawaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2010-03-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2010-03-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 5689 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.