Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


9-07-2010r. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
21-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 31 marca 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2010 roku.
Celem zadania jest:
1. zwiększenie wykrywalności nowotworów złośliwych we wczesnych stadiach zaawansowania u osób dorosłych,
2. poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego leczenia onkologicznego.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie,
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Przygotowany program i harmonogram szkoleń, zawierający:
- zakres tematyczny kształcenia,
- optymalny czas kształcenia (liczba godzin) adekwatna do liczby tematów i objętości materiału szkoleniowego, który mają opanować uczestnicy szkolenia.
- wskazanie formy szkolenia tj. praktyczna /teoretyczna,
- wskazanie miejsca i daty organizacji szkoleń,
- wskazanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń.
4. Odrębnie przygotowany Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją szkoleń, wg następujących wskazań:
- koszt bazy dydaktycznej (sala wykładowa, sale seminaryjne),
- koszty wynagrodzeń dla wykładowców, w tym wskazanie wysokości wynagrodzenia dla wykładowcy (nie wyższe niż 300 zł),
- koszt zapewnienia odpowiedniej obsługi administracyjnej,
- liczba godzin szkolenia,
- liczba uczestników planowanych do przeszkolenia,
- koszt przeszkolenia 1 uczestnika,
- koszt, liczba i rodzaj planowanych do przygotowania materiałów edukacyjnych.
5. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze jednostki w zakresie realizacji zadań objętych finansowaniem w ramach programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem finansowania,
c) informację na temat posiadanych możliwości organizacyjnych oraz dydaktycznych, doświadczonej kadry naukowej w przedmiotowym zakresie.
6. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
7. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
8. Statut jednostki.
9. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń.
10. Rekomendacje Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń.
11. Opinie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz przedstawicieli właściwych towarzystw naukowych, tj. Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorami szkoleń mogą być podmioty:
1. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
» uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
» inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
» inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
2. posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
4. zatrudniające specjalistów w dziedzinie m.in.: chirurgii ogólnej, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, onkologia i hematologia lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii.
5. posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną do wykorzystania w razie prowadzenia zajęć praktycznych (działania edukacyjne i szkoleniowe),
6. posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
7. posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym,
8. kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej lub chirurgii ogólnej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
9. jednostki zapewniające kadrę dydaktyczną i dostęp do materiałów edukacyjnych w zakresie tematycznym uwzględnionym w organizowanych szkoleniach oraz odpowiednich warunków lokalowych,
10. posiadające opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu: technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej w szczególności dotyczących realizacji tj.: rak jelita grubego i odbytnicy, żołądka oraz trzustki, nowotworów wątroby i dróg żółciowych, jelita cienkiego, dolnej części przełyku, sutka, nadnerczy, gruczołu tarczowego i dużej grupy nowotworów wychodzących z tkanki łącznej czy śledziony.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Zakres tematyczny szkoleń.
3. Koszt szkolenia.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.

1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» statutu jednostki,
» formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).

» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w 2010 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4261 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.