Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;
2. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny. 36-200 Brzozów;
3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5;
4. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a;
5. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37;
6. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;
7. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2;
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29
Brak następujących dokumentów:
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD.
2. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł II, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011,
- Harmonogramu realizacji zadania,
- Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań,
3. Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski, 65-001 Zielona Góra, ul. Wazów 42
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł II,
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
4. SALVE ZOZ Sp. z o.o. , 90-420 Łódź, ul. Andrzeja Struga 3
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł II,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
6. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o, 06-110 Siedlce, ul. Niklowa 9
Brak następujących dokumentów:
- Jednoznacznej informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń).
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- Statut jednostki.
Brak podpisu Dyrektora jednostki pod planem rzeczowo-finansowym na rok 2011.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011,
- Harmonogramu realizacji zadania,
- Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
- Upoważnienia dla osoby podpisującej „za zgodność z oryginałem” odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
8. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań,
- nr telefonu i faksu wraz z nr kierunkowym do Kierownika i Konsultanta Poradni w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie ofertowe,
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- w załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak danych o jednostkach współpracujących (zakład patologii).
9. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a
Brak następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 im. H. Święcickiego A.M., 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Brak informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3527 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.