Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2010.


Warszawa, 2010.06.28OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”w zakresie zadań na 2010 rok, dotyczących utworzenia ambulatorium dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej.

Celem ogólnym programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej osób chorych psychicznie, (wobec których wydane zostały prawomocne orzeczenia sądowe o zastosowaniu izolacyjnego środka zabezpieczającego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Osoby te ze względu na przebieg choroby, w trakcie której dokonały czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości, wymagają specjalnych warunków leczenia w dostosowanych zakładach ambulatoryjnych.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, dotyczące adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach ambulatoryjnych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu wyłącznie w zakresie dostosowania zakładów psychiatrycznych ambulatoryjnych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych), określonych w przepisach dotyczących wymagań technicznych
i sanitarnych pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- rodzaj możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym – nie dotyczy zakładów zamkniętych,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. łączny koszt utworzenia zakładu ambulatoryjnego/poradni oraz liczba skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym/poradni;
3. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
4. planowany termin uruchomienia zakładu ambulatoryjnego/poradni.

W przypadku podania w ofertach jednakowego kosztu utworzenia nowego miejsca lub w sytuacji, gdy ze względu na brak wystarczających środków finansowych nie została wybrana oferta o niższym koszcie utworzenia nowego miejsca, wybrana zostanie oferta o niższym łącznym koszcie utworzenia zakładu ambulatoryjnego.
W przypadku braku możliwości wyboru oferty w opisany powyżej sposób, wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych. Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2274 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.