Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2010-07-02OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”- w zakresie zadania pn.: „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”

Celem programu jest zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości, zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce (choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę typu II, nadciśnienie tętnicze i inne) oraz zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności
i przedwczesnej umieralności.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu na lata 2010 – 2011 w zakresie zadania pn.: „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”,
w tym:

1. opracowanie materiałów edukacyjnych o roli żywienia i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia w formie 2 broszur i 2-3 ulotek oraz upowszechnianie ww. materiałów wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Dane techniczne druku broszur i ulotek:
1) liczba stron broszury: około 25
2) nakład:
a) 2 broszury - po 50 tys. egz.
b) 2-3 ulotki - po 50 tys. egz.
c) dystrybucja broszur i ulotek
2. organizacja konkursów nt. zasad prawidłowego żywienia – przeprowadzenie konkursów w wybranych szkołach.
3. opracowanie zaleceń dla pielęgniarek środowiskowych w szkołach odnośnie konieczności monitorowania masy ciała i wysokości dzieci.
1) Opracowanie zaleceń w formie broszury
a) liczba stron broszury: około 10
b) nakład: 30 tys. egz.
c) dystrybucja broszury
Druk ma być zgodny z proofem cyfrowym lub cromalinem (próba kolorów) dostarczonym przez Zamawiającego razem z projektem lub z kolorami wskazanymi przez Zamawiającego w palecie standardowych próbników pantone.
Wykonawca wraz z dostarczonym zamówieniem zwróci proof cyfrowy lub cromalin.
Termin wykonania druku: 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego materiału do druku. Oferent zobowiązany jest do wykonania egzemplarza sygnalnego przygotowanego zgodnie z ww. wymogami celem zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz dystrybucji materiałów.

Wymagania formalne:

1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
4. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
5. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
6. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
7. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:

1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres działań proponowanych w ramach zadania,
2. plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
harmonogram realizacji zadań,
szczegółową kalkulację kosztów zadań
3. informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,
prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
posiadanie uznanego dorobku, wynikającego z wykonywanych badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
4. aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
5. prowadzenie badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.

Kryteria oceny ofert:

1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zadania,
2. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
3. spełnianie wymogu posiadania kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, psychologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epodemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa dotyczącego spraw związanych z żywnością i żywieniem,
4. udokumentowane prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
5. udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
6. udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
7. realizacja badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
8. udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
9. propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki konkursów, zaleceń przekazywanych w związku z realizacją działań edukacyjnych.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (płyta CD) załączników nr 1,2 i powinna być opisana w sposób następujący:

Konkurs – „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH
na lata 2007-2011”- „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:

Konkurs – „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH
na lata 2007-2011”- „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze
i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”- „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!

Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych, zawierających wykaz braków i informację o siedmiodniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez oferenta terminu złożona oferta podlega odrzuceniu. Istnieje możliwość uwzględnienia oferty złożonej po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3715 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.