Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”




Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

w formacie *pdf

w formacie *rtf





Warszawa, 2010-07-02


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”- w zakresie zadania pn.: „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”.

Celem programu jest zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości, zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce (choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę typu II, nadciśnienie tętnicze i inne) oraz zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności
i przedwczesnej umieralności.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu na lata 2010 – 2011 w zakresie zadania pn.: „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce” składającego się
z następujących podzadań:
1. analiza ciśnienia krwi w wybranej grupie ludności na tle oceny żywienia i parametrów antropometrycznych
2. ocena wielkości wydalania sodu z moczem na wybranej grupie populacji (pilotaż)
3. współpraca z producentami żywności i posiłków na rzecz obniżania zawartości soli, w tym:
- warsztaty
- konsultacje
- dyskusje
4. ocena wiedzy wybranych grup ludności na temat wpływu nadmiaru soli na organizm człowieka i ocena korzyści wynikających z redukcji spożycia soli
5. działania edukacyjne obejmujące upowszechnianie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem informacji o produktach i jadłospisach potraw i posiłków z obniżoną zawartością soli, w tym soli niskosodowych:
- konsumentów poprzez media, internet
- pracowników ochrony zdrowia, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, organizatorów żywienia zbiorowego, mediów w tym m in. zorganizowanie konferencji dla 150 osób
- opracowanie materiałów edukacyjnych
6. analiza rynku słonych przekąsek pod kątem dostepnego asortymentu
7. ocena prawidłowości podawania na etykietach informacji o obecności soli (np.: przyprawy, koncentraty spożywcze, sole przyprawowe)
8. opracowanie raportu z realizowanych zadań w wersji polskiej i angielskiej.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
4. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
5. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
6. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
7. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres działań proponowanych w ramach zadania,
2. plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów zadań
3. informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,
- prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
- posiadanie uznanego dorobku, wynikającego z wykonywanych badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
4. aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
5. prowadzenie badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.

Kryteria oceny ofert:
1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zadania,
2. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
3. spełnianie wymogu posiadania kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, psychologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epodemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa dotyczącego spraw związanych z żywnością i żywieniem,
4. udokumentowane prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
5. udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
6. udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
7. realizacja badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
8. udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
9. propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki warsztatów, konferencji, materiałów edukacyjnych i informacyjnych przekazywanych w związku z realizacją działań edukacyjnych.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (płyta CD) załączników nr 1,2 i powinna być opisana w sposób następujący:

Konkurs – „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH
na lata 2007-2011”- „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:

Konkurs – „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH
na lata 2007-2011”- „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze
i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”- „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!
- Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
- Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych, zawierających wykaz braków i informację o siedmiodniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
- O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez oferenta terminu złożona oferta podlega odrzuceniu. Istnieje możliwość uwzględnienia oferty złożonej po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
- Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3169 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.