Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju, ul. Jana Pawła II, 57-320 Polanica Zdrój
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej Curie 58, 50-369 Wrocław
5. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
7.. SP ZOZ Szpital Wojewódzki, ul. Ognińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
8. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22 -100 Chełm
9. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93 -513 Łódź
13. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
14. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr J. Psarskiego, Al. Jana Pawła II 120 A.
15. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Kraków, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
16. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
17. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny – 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18;
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
19. Szpital Wojewódzki im. Kardynała St. Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
20. Szpital Morski im. PCK – 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;
21. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
22. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego – 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26;
23. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41 -200 Sosnowiec
24. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze
25. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
26. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125 a, 63-300 Pleszew
27. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 1 im. Sokołowskiego, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Niekompletne oferty złożyło 6 Oferentów:
1. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól
Brak następujących dokumentów:
- brak informacji, iż program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
- potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) z zakresu diagnostyki obrazowej.
2. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra:
Brak następujących dokumentów:
- brak pełnomocnictwa dla osoby dokonującej potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem,
- brak potwierdzenia o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – z zakresu diagnostyki obrazowej.
3. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz:
Brak następujących dokumentów:
- aktualnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinii o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
Brak następujących dokumentów:
- brak podpisu Głównego Księgowego na załączniku nr 2, tj. Zgłoszenie ofertowe oraz załączniku nr 3, tj. Plan rzeczowo-finansowy,
- brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinii o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
5. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Brak następujących dokumentów:
- pełnomocnictwo do podpisywania dokumentacji w imieniu WIM,
- upoważnienia do podpisywania dokumentacji WIM za zgodność z oryginałem.
6. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
Brak następujących dokumentów:
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 2 czerwca 2010 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4397 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.