Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok


06.04.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” w zakresie zadań na rok 2011

15.03.2011 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Program zdrowotny pn.: „PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NA LATA 2009-2013”

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego
pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok
w formacie *pdf
Warszawa, 2011.02.09OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok.

Celem programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, aby możliwe było sprawne wykonywanie orzeczeń sądowych o zastosowaniu izolacji.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m.in.:
1. dobudowywanie części budynku, wykonanie drogi dojazdowej, podjazdów itp.,
2. adaptacja pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach ambulatoryjnych
oraz :
3. dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w:
a) drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu;
b) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
c) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien, w zakresie niezbędnym do dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz środka leczniczego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, uzależnionych oraz wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
1. z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.),
2. z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1520),
3. w przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
a) pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
b) adres do korespondencji,
c) numer telefonu i faksu,
d) potwierdzona podpisem głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
e) aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
f) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
g) statut jednostki,
h) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
i) kopia polisy OC,
j) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
k) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
a) oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
b) plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczba możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulacja kosztów poszczególnych zadań,
c) określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego, powstałych w wyniku wykonania zadań programu – nie dotyczy zakładów ambulatoryjnych,
d) określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym – nie dotyczy zakładów zamkniętych,
e) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
3. proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (dotyczy zakładów o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia);
4. łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni);
5. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
6. planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni).

Wybór dokonywany będzie w następującej kolejności:
a) utworzenie (powiększenie) oddziałów zabezpieczających pod względem ilości zapotrzebowanie na miejsca o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia,
b) utworzenie zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Spośród ofert, w których łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) różni się o nie więcej niż 15% niższej z kwot, wybrana zostanie oferta utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) z terenu województwa, w którym nie funkcjonuje zakład (oddział) danego rodzaju, lub w którym liczba mieszkańców przypadających na 1 łóżko w zakładzie (oddziale) danego rodzaju jest niższa. W przypadku braku możliwości wyboru oferty,
w opisany powyżej sposób wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Dane merytoryczne oferty.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2011 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4338 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.