Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


19.04.2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
25.05.2011 Wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. . „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”, stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 23 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na rok 2011.

Cel zadania:
Utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów.

Propozycje działań do realizacji w 2011 r.:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
1. WERYFIKACJA DANYCH: wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:
- weryfikacja postaci histologicznej,
- weryfikacja stopnia zaawansowania,
- uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat 1999-2008 (konieczne do analizy przeżyć),
- uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników).
2. SZKOLENIA: kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów, kursy szkoleniowe dla lekarzy współpracujących z rejestrami, kursy szkoleniowe dla pracowników Krajowego Rejestru Nowotworów; szkolenie dla patologów w zakresie korzystania z modułu „Rejestr histopatologiczny”, promocja rejestru nowotworów, wizytacje rejestrów.
3. OPRACOWANIA NAUKOWE: opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie ogólnopolskim oraz wojewódzkim (raporty wojewódzkie), utrzymanie i rozbudowa internetowej bazy danych będącej elektronicznym źródłem danych (http//epid.coi.waw.pl/krn).
4. OBSŁUGA TECHNICZNA: obsługa programu, serwis, drobny sprzęt techniczny, pomoce naukowe.
II. Opracowanie i wdrożenie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, w tym: działań dla ośrodka koordynującego oraz ośrodków regionalnych.
1) Zadania dla Ośrodka Koordynującego
- stworzenie informatycznego systemu działania rejestru oraz elektronicznej sprawozdawczości z wykorzystaniem internetowej strony; ( www.polskirejestrguzowkosci.pl) przy użyciu serwera Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie;
- zapewnienie biostatystycznej obsługi bieżącej (w tym – zarządzanie informacjami i przygotowanie analiz eksperckich zawartości portalu i bazy danych);
- przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i promocyjnych;
- organizacja 2 szkoleń dla środowisk medycznych;
- koszty administracyjne.
2) Zadania dla Ośrodków regionalnych współpracujących w ramach Polskiego Rejestru Nowotworów Kości:
wprowadzanie testowe danych do systemu informatycznego.

W ramach programu finansowane będą:
1. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów:
- Weryfikacja danych
- Szkolenia
- Opracowania naukowe
- Obsługa techniczna
2. Opracowanie i wdrożenie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania, w tym dla;
- Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
- Opracowania i wdrożenia kliniczno-patologicznego rejestru nowotworów kości.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń,
6. Pozytywną opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości prowadzenia przez jednostkę zadania w zakresie prowadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych i/lub opracowanie i wdrożenie kliniczno- patologicznego rejestru nowotworów kości.
7. Prawidłowo wypełnione załączniki 2,3
8. Plan i harmonogram działań w zakresie przyspieszenia procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach.

Wymagania stawiane oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
prowadząca rejestr nowotworów złośliwych i przesyłająca dane do Krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych,
gromadząca dane z obszaru całego województwa (Rejestry Wojewódzkie) lub kraju (Rejestr Krajowy), na temat nowotworów złośliwych na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz ujętych w planie badań statystycznych,
posiadająca doświadczenie i praktykę w zakresie gromadzenia informacji o wszystkich jednostkach chorobowych umieszczonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (X rewizja) w przedziale kodów C00-D09,
posiadająca doświadczenie w realizacji i koordynacji działań w zakresie zbierania, przetwarzania i analizowania danych o stanie zdrowia i poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe,
dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych epidemiologicznych oraz zapewniającym wysoki poziom ochrony danych osobowych.
Dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym stworzenie i prowadzenie kliniczno-patologicznego rejestru nowotworów kości:
posiadająca pisemne potwierdzenie przez Konsultanta Krajowego lub Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej prowadzenia przez jednostkę rejestru nowotworów złośliwych.
posiadająca program i harmonogram działania w zakresie przyspieszenia procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach.

Kryteria wyboru oferenta:
Spełnienie wymagań określonych w programie.
Koszt realizacji poszczególnych zadań.
Plan rzeczowo – finansowy

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
Formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2011 roku, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie i wdrożenie kliniczno-patologicznego polskiego rejestru nowotworów kości.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2011 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2011 roku, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie i wdrożenie kliniczno-patologicznego polskiego rejestru nowotworów kości.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4102 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.