Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


12.05.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

13.04.2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 23 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki
i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na 2011 rok.

Celem programu jest:
Poprawa wyników leczenia i jakości życia dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Wypracowanie optymalnych metod kompleksowego leczenia poszczególnych rodzajów nowotworów OUN u dzieci.
Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.
Obniżenie kosztów leczenia.

Propozycje działań do realizacji w 2011r.:
Prowadzenie centralnej weryfikacji badań diagnostycznych nadsyłanych przez ośrodki leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
Prowadzenie centralnej bazy danych.
Organizowanie sesji weryfikacyjnych dla wszystkich uczestników programu w celu omawiania wyników weryfikacji badań.

Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach wskazanego zadania będą:
Centralna weryfikacja badań celem ustalenia dalszego postępowania – rocznie, w tym:
1. Centralna weryfikacja badań patomorfologicznych i immunofenotypu,
2. Badania molekularne wybranych onkogenów,
3. Zakup przeciwciał do badań molekularnych,
4. Weryfikacja przebiegu i sposobu leczenia - koszty analizy dokumentacji radiologicznej, analiza dokumentacji klinicznej - koordynatorzy programu-pediatra onkolog, radiolog, neurochirurg,
5. Organizacja sesji weryfikacyjnych dla patomorfologów, radiologów, pediatrów onkologów z ośrodków współpracujących 2 x w roku( koszty podróży przedstawicieli),
6. Prowadzenie centralnej bazy danych, w tym:
utrzymanie bazy danych,
rejestracja pacjentów w bazie danych, weryfikacja danych w ośrodku prowadzącym bazę,
rejestracja pacjentów w ośrodkach współpracujących,
opracowania statystyczne dla każdego nowotworu OUN (analiza przeżyć całkowitych, wolnych od zdarzeń itp.),
refundacja kosztów podróży do innych ośrodków w kraju.

Ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
Wykonują weryfikację badań przesłanych przez jednostki regionalne i dokonują analizy wyników badań oraz weryfikacji rozpoznań i stratyfikacji do grup ryzyka.

Ośrodek prowadzący Centralną Bazę Danych
1. Prowadzi polską bazę danych o wszystkich zdiagnozowanych pacjentach z nowotworami OUN, rejestrując na bieżąco informacje na temat wszelkich niekorzystnych zdarzeń, objawów toksycznych i uzyskiwanych efektów leczenia.
2. Opracowuje na bieżąco uzyskiwane dane dotyczące diagnostyki i leczenia.
3. Wprowadza dane do międzynarodowej bazy danych pacjentów z łagodnymi glejakami.
4. Wprowadza dane do europejskiej bazy danych pacjentów ze złośliwymi glejakami mózgu.
5. Organizuje spotkania weryfikacyjne z udziałem przedstawicieli ośrodków wykonujących badania.
6. Uczestniczy w opracowywaniu międzynarodowych programów leczenia guzów mózgu u dzieci (dzieci z glejakami złośliwymi poniżej 3-go roku życia, dzieci z carcinoma plexus chorioidei – nawroty)
7. Uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych leczenia.
8. Modyfikuje, w oparciu o uzyskiwane wyniki własne i uzyskiwane w międzynarodowych programach badawczych, programy diagnostyczno-terapeutyczne, dążąc do ich optymalizacji.


Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
załącznik nr 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3a - w formacie *pdf
wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3b - w formacie *rtf
załącznik nr 3b - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statut jednostki,
informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.


Wymagania stawiane oferentom zgłaszającym się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników:
Ośrodki realizujące powinny spełniać wymagania stawiane przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej*, muszą ponadto dysponować neuropatologiem bądź patologiem przeszkolonym w rozpoznawaniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
Powinny rozpoznawać w ciągu roku co najmniej 10 zachorowań na guzy OUN u dzieci.

Wymagania stawiane Oferentom zgłaszającym się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych:
Ośrodek powinien spełniać wymagania stawiane przez Polskie Towarzystwo Onkologii
i Hematologii Dziecięcej*, ponadto wskazane jest aby ośrodek był miejscem zatrudnienia koordynatora całego programu terapeutycznego guzów OUN u dzieci w Polsce. Powinien mieć doświadczenie w zbieraniu danych dotyczących zachorowań na guzy OUN u dzieci
w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.


1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)

- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci” na rok 2011.

Uwaga!

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2011 roku
na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:

Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci” na rok 2011.* Standardy Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, ośrodek:
1. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię wszystkich nowotworów wieku dziecięcego (białaczki, chłoniaki nieziarnicze, choroba Hodgkina, guzy lite), lub też specjalizuje się w niektórych typach nowotworów.
2. Rocznie rozpoznaje się i leczy co najmniej 30 nowych dzieci z chorobą nowotworową oraz prowadzi monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu;
3. Posiada warunki lokalowe o standardzie odpowiadającym normom międzynarodowym i zalecanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Część stacjonarna powinna mieć:
sale chorych 1-2 łóżkowe,
każda sala z sanitariatem,
możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii,
pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków.
4. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (Oddział Dzienny) w postaci wydzielonych pomieszczeń z oddzielną salą zabiegową i z możliwością prowadzenia chemioterapii i leczenia preparatami krwi.
5. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
6. Oprócz wyposażenia typowego dla oddziałów ogólnopediatrycznych musi być dodatkowo wyposażona w komory laminarne do przygotowywania cytostatyków, odpowiednią liczbę pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych
7. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę, oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne;
8. Ma możliwość prowadzenia pełnej diagnostyki nowotworów i chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;
9. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej i radioterapii oraz innych specjalności przez całą dobę;
10. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematologii/onkologii dziecięcej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3558 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.