Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Uchwała Nr 58/2010 Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Uchwała Nr 58/2010
Rady Ministrów

z dnia 8 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2007 -2012.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Łączne wydatki na realizację Programu wyniosą 34 726 tys. zł, w tym 29 726 tys. zł z budżetu państwa.”;

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW
/ - / Donald Tusk

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3275 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.