Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Pliki do pobrania
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.7 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:

Zadanie 4.7
„Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie, w badaniach wieloośrodkowych, optymalnej metody leczenia ostrej krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca z zastosowaniem wszczepialnych pomp wirowych III generacji.

Zakres zadania obejmuje:
1. Ocena wieloośrodkowych badań klinicznych oraz monitorowanie przebiegu wspomagania, skuteczności prowadzonej terapii i występowania powikłań wprowadzonej w zadaniu 4.6 programu metody długoterminowego wspomagania serca wszczepialnymi pompami wirowymi III generacji.
2. Wytworzenie partii urządzeń do badań kwalifikacyjnych wszczepialnej pompy wirowej III generacji, opracowanej prototypowo w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu.
3. Wykonanie badań skuteczności przeciwdziałania wykrzepiania krwi na powierzchni pompy. Ocena poziomu występowania głównych czynników ryzyka leczenia tą metodą, w szczególności krwawienia i wykrzepiania krwi
4. Wykonanie badań kwalifikacyjnych protezy, wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie eksperymentalnych badań klinicznych.
5. Opracowanie i publikacja raportu z badań kwalifikacyjnych pompy wirowej III generacji wraz z analizą własności eksploatacyjnych pompy w odniesieniu do znanych rozwiązań światowych.
6. Opracowanie protokołu leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca poprzez zastosowanie wspomagania serca wszczepialną pompą wirową III generacji opracowaną w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Wykonane badania kwalifikacyjne protezy (badania biozgodności, bezpieczeństwa, niezawodności, doświadczalne na zwierzętach).
2. Raport z badań kwalifikacyjnych pompy wirowej III generacji z wnioskami dotyczącymi porównania własności protezy z rozwiązaniami światowymi oraz możliwości ich zastosowania w badaniach klinicznych.
3. Protokół leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca poprzez zastosowanie wspomagania serca wszczepialną pompą wirową III generacji.

Okres realizacji zadania: 2011-2012

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca wszczepialnymi pompami wirowymi III generacji;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.


Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty, innowacyjność proponowanych metod badawczych oraz aktualne zaawansowanie metody wspomagania serca pozaustrojowymi komorami wspomagania serca i wszczepialnymi pompami wirowymi III generacji
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe P04 nr 4.7 „Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Ogłoszenia i konkursy”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4792 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.