Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-2015


19-08-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-2015
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, dnia 22-07-2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-2015

Cele i podstawowe elementy programu:
1. utworzenie szerokiej koalicji na rzecz realizacji wielosektorowego programu racjonalnej polityki antybiotykowej w Polsce,
2. koordynacja regionalnych i ogólnopolskich programów prowadzonych przez uczelnie medyczne i koordynatorów regionalnych Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na temat monitorowania lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych w medycynie i w działach gospodarki poza medycyną,
3. analiza zużycia leków przeciwbakteryjnych w powiązaniu z lekoopornością w różnych środowiskach,
4. opracowywanie analiz i raportów na potrzeby ośrodków krajowych m.in. szpitali, zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych, lekarzy praktyków, pracowni mikrobiologicznych, uczelni medycznych, inspekcji sanitarnej i sieci międzynarodowych m.in. Europejskiej Sieci Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków (ESAC – ang. European Surveillance of Antimicrobial Consumption), Europejskiej Sieci Monitorowania Lekooporności Drobnoustrojów (EARS-Net – ang. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC – ang. European Centre for Disease Prevention and Control),
5. optymalizacja diagnostyki mikrobiologicznej, terapii i profilaktyki zakażeń, wprowadzanie i promowanie zasad racjonalnej terapii zakażeń i chorób zakaźnych,
6. edukacja i promocja zasad racjonalnego stosowania antybiotyków wśród profesjonalistów i społeczeństwa prowadząca do redukcji lekooporności w Polsce.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora następujących zadań w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w latach 2011-2015:
1. Promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej.
2. Opracowywanie rekomendacji terapeutyczno-diagnostycznych w wybranych jednostkach chorobowych/zakażeniach.
3. Monitorowanie zużycia antybiotyków.
4. Monitorowanie występowania wielolekoopornych szczepów bakteryjnych (XDR extensively-drug-resistant, PDR pandrug-resistant).
5. Promocja zdrowia w społeczeństwie.
6. Koordynacja i rozbudowa sieci regionalnej programu.
7. Współpraca krajowa i międzynarodowa.
8. Upowszechnianie wyników realizacji programu.

Wymagania formalne:
a) pełna nazwa oferenta,
b) adres do korespondencji,
c) numer telefonu i faksu,
d) potwierdzona podpisem głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
f) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu
3. informacja o prowadzonej działalności:
a) wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informacja na temat doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) aktualny wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
e) statut jednostki,
f) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
g) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
h) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Kryteria oceny ofert:
a) doświadczenie w realizacji i monitorowaniu programów zdrowotnych,
b) dysponowanie zapleczem merytorycznym i technicznym niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjno-księgową,
c) koszt realizacji programu,
d) zapewnienie kontynuacji realizacji programu pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”,
e) zapewnienie realizacji zadań o charakterze wieloośrodkowym.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo w formie elektronicznej (Płyta CD) załączniki nr 1, 2 i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r., na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

załącznik nr 1,2 - w formacie *rtf

załącznik nr 1,2 - w formacie *pdf

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3588 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.