Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.


18-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
06-04-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 2 marca 2012r.Pliki do pobrania

Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.:
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2012 roku.

Celem zadania jest:
»

Wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów opartych o wytyczne WHO, American Joint Committee on Cancer (AJJC) i Union for International Cancer Control (UICC) według College of American Pathologists (CAP).

»

Upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu umiejętności stosowania aktualnych światowych standardów diagnostycznych.


Działania do realizacji w 2012 roku.
»

przygotowanie wytycznych do narządowych raportów histopatologicznych nowotworów,

»

przygotowanie bazy preparatów,

»

zorganizowanie spotkań roboczych ekspertów.


Kompletna oferta powinna zawierać:
1.

Oświadczenia o:
»

Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

»

Prawdziwości danych zawartych w ofercie,

»

Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.

2.

Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.

3.

Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.

4.

Harmonogram i plan realizacji zadania.

5.

Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
»

wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,

»

doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,

»

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

»

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

»

statut jednostki,

»

informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,

6.

Opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie patomorfologii na temat przygotowania jednostki do realizacji zadania.


Wymagania stawiane Oferentom:
I.

Realizatorami zadania mogą być podmioty:
1.

Zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
»

uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;

»

inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;

»

inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

2.

Posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,

3.

Posiadające harmonogram działań oraz propozycję ekspertów uczestniczących w spotkaniach roboczych ekspertów.

4.

Zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,

5.

Zatrudniające specjalistów w dziedzinie patomorfologii.


Kryteria oceny ofert:
1.

Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.

2.

Harmonogram realizacji zadań.

3.

Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu.

4.

Posiadane doświadczenie.


Sposób sporządzenia oferty:
»

Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,

»

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,

»

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,

»

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.


1.

Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.

2.

Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
»

aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

»

aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

»

statutu jednostki,

»

formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).


»

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w 2012 roku.


Uwaga!
1.

Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

2.

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

3.

Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

4.

Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.

5.

O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.

6.

Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.


Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2012 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie:załącznik nr 2- w formacie *xls
załącznik nr 2- w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *xls
załącznik nr 3 - w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-02
Data publikacji:
       2012-03-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-18
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-18Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów
2012-04-06Monika Latoszek dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6186 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.