Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”.

Niekompletną ofertę złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.

Oferta nie spełniała następujących wymogów formalnych:
»

brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

» brak upoważnienia dla przedstawiciela Oferenta do nadania atrybutu wiarygodności na kserokopiach przedłożonych dokumentów
» statut jednostki nie został uwiarygodniony przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta przez zapis formuły: „za zgodność z oryginałem, data, podpis”.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu tj. do dnia 5 kwietnia 2012 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-29
Data publikacji:
       2012-03-29
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-29Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2703 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.