Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012


16.07.2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
27.04.2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2012


Warszawa, 04 kwietnia 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”- w zakresie zadań na 2012 rok.

Celem programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, aby możliwe było sprawne wykonywanie orzeczeń sądowych o zastosowaniu izolacji.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m.in.:
1. adaptacja pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia oraz w warunkach ambulatoryjnych;
2. dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu realizującego środki zabezpieczające w warunkach podstawowego zabezpieczenia oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w drzwi i okna posiadające urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie oraz wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych, określonych w:
1. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.),
2. w przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych.

I. Wymagania formalne. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
- prawdziwości danych zawartych w ofercie;
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn.: „Zgłoszenie ofertowe”;
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
4. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą;
5. Statut jednostki;
6. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań programu;
7. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres zadań proponowanych do wykonania w ramach programu;
8. Informacje o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą: a) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a) uzyskane w poprzednim roku obrotowym, wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu;
9. Plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji zadań;
- szczegółową kalkulację wszystkich kosztów składowych zadania.

II. Wymagania merytoryczne:
a) oferta realizacji zadań programu;
a) określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego, powstałych w wyniku wykonania zadań programu – nie dotyczy zakładów ambulatoryjnych;
b) określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym – nie dotyczy zakładów zamkniętych;
d) wskazanie rodzaju i liczby świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta lub informacja o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
3. proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (dotyczy zakładów o podstawowym stopniu zabezpieczenia);
4. łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni);
5. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
6. planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni).

Wybór dokonywany będzie w następującej kolejności:
a) utworzenie (powiększenie) oddziałów zabezpieczających pod względem ilości zapotrzebowanie na miejsca o podstawowym stopniu zabezpieczenia,
b) utworzenie zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Spośród ofert, w których łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) różni się o nie więcej niż 15% niższej z kwot, wybrana zostanie oferta utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału) z terenu województwa, w którym nie funkcjonuje zakład (oddział) danego rodzaju, lub w którym liczba mieszkańców przypadających na 1 łóżko w zakładzie (oddziale) danego rodzaju jest niższa. W przypadku braku możliwości wyboru oferty, według wskazanych powyżej kryteriów, wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Sposób sporządzania oferty
1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej stronie kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
4. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach
a) pierwsza koperta, pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn.: „Warunki formalne” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji I oraz dodatkowo formę elektroniczną oferty (płyta CD), zawierającą dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy,
b) druga koperta, zawierająca dane merytoryczne pn.: „Dane merytoryczne” powinna zawierać dokumenty wyszczególnione w pozycji II.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub jego unieważnienia.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
4. Lista ofert nie spełniających tych warunków, zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, wraz z informacją o możliwości uzupełnienia przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy,
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/uzupełnienia przedmiotowych braków do siedziby Ministerstwa Zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2012 r., na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-04
Data publikacji:
       2012-04-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-16
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre dodano informację o jednostkach spełniających wymogi formalne
2012-04-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4437 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.