Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD


04.07.2012 r. Wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”
6.06.2012 r. Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”


Pliki do pobrania
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 2012-05-09OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD” - w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie rehabilitacji w kardiologii obejmuje zakup zestawów do treningu cykloergometrycznego ze stanowiskami monitorującymi.

Do konkursu mogą przystąpić oddziały kardiologiczne, poradnie kardiologiczne, ośrodki kardiologii inwazyjnej, oddziały kardiochirurgiczne, gdzie prowadzona jest rehabilitacja kardiologiczna.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
10. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
11. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
12. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
15. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Wymagania merytoryczne:
1. prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej,
2. prowadzenie kompleksowej rehabilitacji (farmakoterapia, kinezyterapia, psychoterapia),
3. kliniczna charakterystyka rehabilitowanych pacjentów wg załącznika 2 pkt IX.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. dane zawarte w załączniku nr 2, tj.: poz. II pkt. 1,2,5,8, poz. IV pkt. 2,4, poz. VA pkt. 1,4, poz. VB pkt. 3,6,7, poz. X
2. w pierwszej kolejności będą merytorycznie uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorami zadania w roku 2010 i 2011.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej
(płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program POLKARD 2012 – Rehabilitacja w kardiologii – „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program POLKARD 2012 – Rehabilitacja w kardiologii – „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną. Dane merytoryczne oferty”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: – POLKARD 2012 – Rehabilitacja w kardiologii – „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2012 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Uwaga!

1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-09
Data publikacji:
       2012-05-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wynik konkursu na wybĂłr realizatorĂłw zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną"
2012-06-06Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań
2012-05-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5526 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.