Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.


05-07-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne raz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”
20-07-2012 Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie wyboru realizatorów pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.
20-07-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”
Warszawa, 12.06.2012Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIENa podstawie art. 48 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.

Celem ogólnym programu pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” jest poprawa wykrywalności nowotworów u dzieci we wczesnych stadiach klinicznych.

Cele szczegółowe programu:
1. wczesna identyfikacja objawów mogących wskazywać na występowanie nowotworów u dzieci;
2. szybka diagnostyka obrazowa dzieci, u których stwierdza się objawy wskazujące na możliwość procesu nowotworowego;
3. rozpoznanie nowotworów we wczesnych stadiach klinicznych;
4. zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia;
5. zredukowanie kosztów leczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora (ośrodka koordynującego) programu na okres trwania programu w zakresie:
1. koordynowanie i organizacja przekazywania informacji o programie i zasadach kierowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pacjentów do udziału w programie:
a) spotkania organizacyjne z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz radiologii i diagnostyki obrazowej,
b) przygotowywanie informacji o zasadach kierowania dzieci do diagnostyki w ramach programu,
c) organizacja przekazywania informacji o zasadach realizacji programu lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej,
d) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem programu.
2. utworzenie i prowadzenie bazy informatycznej dotyczącej realizacji programu;
3. koordynacja realizacji programu:
a) przygotowanie systemu sprawozdawczości, sposobów i terminów wykonywania jej przez realizatorów programu,
b) zbieranie sprawozdań,
c) przygotowywanie sprawozdania zbiorczego dla Ministra Zdrowia,
d) analiza skuteczności działań realizatorów programu,
e) analiza skuteczności i celowości programu i przekazywanie wniosków z tej analizy do Zespołu Oceniającego Program i Ministra Zdrowia.

Wymagania stawiane oferentom.
Zadanie to może wykonywać ośrodek zajmujący się pełną diagnostyką nowotworów wieku dziecięcego, spełniający następujące warunki:
1. posiadający doświadczenie w realizacji i monitorowaniu programów polityki zdrowotnej;
2. gwarantujący obsługę administracyjną programu:  prowadzenie bazy danych oraz stworzenie nowej bazy internetowej,  opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci;
3. rozpoznający co najmniej 50 nowotworów u dzieci rocznie;
4. zapewniający pełny zakres diagnostyki nowotworów dziecięcych na terenie jednostki (w przypadku MRI dostępność);
5. zatrudniający co najmniej 5 lekarzy specjalistów radiologii z co najmniej 5-letnim stażem pracy w ośrodku diagnostyki pediatrycznej, wykonujących i oceniających co najmniej 10.000 badań USG rocznie, 2.000 badań CT rocznie;
6. zapewniający zespół wielodyscyplinarny dostępny 24 godz. na dobę, w tym: onkolodzy/hematolodzy dziecięcy, anestezjolodzy dziecięcy, chirurdzy dziecięcy;
7. zapewniający stałą współpracę z klinicystami – ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych;
8. prowadzący działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie medycyny.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę;
2. adres do korespondencji;
3. numer telefonu i faksu;
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu;
5. wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
7. statut jednostki;
8. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu;
9. kopię aktualnej polisy OC;
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie;
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu;
2. plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów z podziałem kosztów na wydatki bieżące i majątkowe;
3. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
- spełnienie wymogów formalnych;
- zagwarantowanie obsługi administracyjnej programu, a w szczególności:
* prowadzenie bazy danych oraz stworzenie nowej bazy internetowej,
* opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci;
- zapewnienie pełnego zakresu diagnostyki nowotworów dziecięcych na terenie jednostki (w przypadku MRI dostępność);
- Punktacja następujących zadań:
1. posiadanie doświadczenia w realizacji i monitorowaniu programów polityki zdrowotnej;
2. rozpoznawanie co najmniej 50 nowotworów u dzieci rocznie;
3. zatrudnienie co najmniej 5 lekarzy specjalistów radiologii z co najmniej 5-letnim stażem pracy w ośrodku diagnostyki pediatrycznej, wykonujących i oceniających co najmniej 10.000 badań USG, 2.000 badań CT rocznie;
4. zapewnienie zespołu wielodyscyplinarnego dostępnego 24 godz. na dobę, w tym: onkologów/hematologów dziecięcych, anestezjologów dziecięcych, chirurgów dziecięcych;
5. zapewnienie stałej współpracy z klinicystami - ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych;
6. prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej w zakresie medycyny;
7. koszt realizacji zadania.

Uwaga!
1. przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów;
2. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą;
3. ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
4. ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu;
5. o zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
6. możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy;
7. do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert.
Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs na koordynatora – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych, oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 w formie elektronicznej (płyta CD). Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs na koordynatora – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na koordynatora – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Matki i Dziecka,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-12
Data publikacji:
       2012-06-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-20Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2012-07-20Marlena Woźniak dodano: informacja o unieważnieniu
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3770 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.