Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012


05-07-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.

Warszawa, 12.06.2012Pliki do pobrania
konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4, 5 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012.

Celem ogólnym programu pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” jest poprawa wykrywalności nowotworów u dzieci we wczesnych stadiach klinicznych.

Cele szczegółowe programu:
1. wczesna identyfikacja objawów mogących wskazywać na występowanie nowotworów u dzieci;
2. szybka diagnostyka obrazowa dzieci, u których stwierdza się objawy wskazujące na możliwość procesu nowotworowego;
3. rozpoznanie nowotworów we wczesnych stadiach klinicznych;
4. zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia;
5. zredukowanie kosztów leczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na rok 2012 w zakresie:
1. organizacja przyjmowania pacjentów do badań diagnostycznych – współpraca z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie ustalania terminu badań diagnostycznych oraz dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego;
2. wykonywanie badań obrazowych;
3. utworzenie dokumentacji medycznej oraz oznaczenie dokumentacji dla świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programu symbolem WDN;
4. ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich dzieci poddanych badaniom obrazowym;
5. kierowanie pacjentów do ośrodków terapeutycznych onkologii dziecięcej zgodnie z wynikami badań i ustalanie terminu zgłoszenia pacjenta do tychże ośrodków;
6. przygotowywanie sprawozdań z realizacji badań i wprowadzanie w sposób ciągły danych do ogólnopolskiej bazy danych programu.

Wymagania stawiane oferentom:
Świadczeniodawca udzielający diagnostycznych świadczeń zdrowotnych w ramach programu powinien spełniać następujące warunki:
1. posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych w godzinach 8.00 – 18.00;
3. w godzinach dostępu do świadczeń zapewnia wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przez co najmniej 2 lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach programu posiada wykształcenie specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej;
4. każdy z lekarzy wykonujący badania w ramach programu posiada udokumentowane wykonanie w roku poprzedzającym przystąpienie do realizacji świadczeń 2000 badań USG i 2000 badań CT u dzieci. Spełnianie tego wymogu jest potwierdzone przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i medycyny obrazowej ;
5. świadczeniodawca udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej zapewnia możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym u dzieci;
6. świadczeniodawca powinien wykonać świadczenie zdrowotne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej konieczności wykonania badania diagnostycznego;
7. świadczeniodawcy w pełni przejmują koszty amortyzacji sprzętu;
8. współpracuje z ośrodkami onkologii dziecięcej;
9. posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny:
1) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy umożliwiający wykonywanie badań w podstawowej dwuwymiarowej opcji B-mode w skali szarości z możliwością oceny przepływów naczyniowych technikami dopplerowskimi (doppler pulsacyjny, kolor doppler i power doppler):
a) aparat USG posiada minimum 128 rzeczywistych kanałów nadawczo – odbiorczych i minimum 256 stopniową skalę szarości oraz dużą rozpiętość ogniskowania,
b) podstawowy pakiet zawiera funkcje umożliwiające wykonanie:
- pomiarów wielkości w trzech płaszczyznach, obwodu, pola powierzchni, objętości, przepływów i ich rejestracji,
- automatycznego obrysu spektrum i wyznaczenia parametrów przepływu na obrazie w czasie rzeczywistym i zatrzymanym,
- powiększenia obrazu w całości lub wybranego fragmentu w czasie rzeczywistym i zatrzymanym,
-  dokumentacji zdjęciowej na drukarce,
- archiwizacji obrazów (zatrzymanych, ruchomych w postaci nagranej tzw. pętli, zapis na dysku twardym min 80GB, nagrywarka DVD lub CD R/RW),
- podłączenia do sieci i możliwości przesyłania obrazów,
c) aparat do wykonywania badania USG jamy brzusznej u dzieci wyposażony w opcję „cine-loop”, czyli rejestrację i możliwość powrotu do kilku lub kilkunastu ostatnio wykonanych przekroi, oraz w tzw. oprogramowania pediatryczne (brzuch, nerki, miednica mniejsza, narządy położone powierzchownie),
d) do badania USG jamy brzusznej u dzieci w zależności od wieku wykorzystuje się elektroniczne głowice o szerokim spektrum częstotliwości (o zmiennej częstotliwości) od 3, 5 do 10 Mhz oraz o różnej wielkości (kształcie i długości czoła głowicy). Głowice liniowe posiadają możliwość rozszerzenia pola obrazu z prostokątnego na trapezoid. Na wszystkich głowicach muszą być dostępne opcje dopplerowskie (kolor, power, pulsacyjny),
e) do badań przezciemiączkowych noworodków i niemowląt - aparat posiada głowice microkonwex / sektor o częstotliwości od 5 MHz do 8 MHz oraz sonda liniowa co najmniej 10 MHz (zapis spektralny, dopler kodowany kolorem),
f) do badań USG węzłów chłonnych, jąder i tarczycy - aparat wyposażony w głowicę liniową o częstotliwości od 5 MHz do 12 MHz, z możliwością diagnostyki dopplerowskiej (zapis spektralny, dopler kodowany kolorem).
2) tomograf komputerowy:
a) aparat spiralny o skanie do 1,5s /360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej min. 12 par linii/cm dla skanu 360,
b) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego,
c) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania,
d) wyposażony w co najmniej 64 rzędy i 128 warstw.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę;
2. adres do korespondencji;
3. numer telefonu i faksu;
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu;
5. wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
7. statut jednostki;
8. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu;
9. kopię aktualnej polisy OC;
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie;
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD;
w formacie *pdf
w formacie *rtf
13. oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych oferentom;
14. potwierdzenie wystawione przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i medycyny obrazowej, iż każdy z lekarzy wykonujący badania w ramach programu posiada udokumentowane wykonanie w roku poprzedzającym przystąpienie do realizacji świadczeń 2000 badań USG i CT u dzieci;
15. kopię kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach program;
2. przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
3. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
- spełnienie wymogów formalnych;
- spełnienie wymagań stawianych oferentom.

Uwaga!
1. przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów;
2. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą;
3. ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
4. ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu;
5. o zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
6. możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy;
7. do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra do spraw Zdrowia, ogłoszenia
o przeprowadzeniu konkursu ofert.
Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs na realizatora programu - „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych, oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 w formie elektronicznej (płyta CD). Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs na realizatora programu – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na realizatora programu – „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2012 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Matki i Dziecka,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-12
Data publikacji:
       2012-06-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre publikacja

Statystyka strony: 3713 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.