Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD


24.07.2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
03.09.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 25 czerwca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.

Celem programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji – uwarunkowanych bazą sprzętową – w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych m.in. w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii naczyniowej.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie neurologii obejmuje zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów udarowych, którego wykaz znajduje się w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymagania stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów mózgu i posiadają bieżący całodobowy dostęp do pracowni tomografii komputerowej.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
10. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa, niż 10.000,00 PLN,
12. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
15. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Wymagania merytoryczne:
1. udokumentowanie (wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych) posiadania w strukturze oferenta Oddziału Neurologii (co najmniej 20 łóżkowego) i Oddziału Udarowego (co najmniej 16 łóżkowego),
2. udokumentowanie zatrudnienia w strukturze oferenta kadry specjalistów, co najmniej 4 specjalistów w dziedzinie neurologii łącznie w Oddziale Udarowym i Oddziale Neurologii (prawidłowym sposobem udokumentowania ww. wymogu są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
3. udokumentowanie posiadania w siedzibie oferenta tomografu komputerowego dostępnego przez całą dobę,
4. udokumentowanie posiadania w siedzibie oferenta laboratorium biochemicznego i hematologicznego czynnego całą dobę,
5. udokumentowanie przyjmowania chorych z podejrzeniem udaru mózgu w systemie całodobowym w siedzibie oferenta,
6. opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii o spełnianiu warunków od pkt.1 do pkt. 5 oraz zawierające informację o wielkość populacji objętej opieką udarową przez oferenta w 2011 r. i liczbie mieszkańców województwa przypadających na 1 łóżko w Oddziale Udarowym oferenta w 2011 r.,
7. potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń leczenia udaru mózgu poprzez procedury JGP A48 i A51 w zakresie neurologii w 2011 roku, dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
8. potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń leczenia udaru mózgu poprzez procedury JGP A48 i A51 w zakresie neurologii w 2012 roku, dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. wielkość populacji objętej opieką udarową przez oferenta w 2011 r., w opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii,
2. liczba chorych z udarem mózgu leczonych w oddziale udarowym przez oferenta w 2011 r. ,
3. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury,
4. możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych przez specjalistę w zakresie psychologii klinicznej lub neuropsychologii,
5. możliwość prowadzenia rehabilitacji mowy przez specjalistę w zakresie logopedii,
6. liczba chorych leczonych trombolitycznie w 2011 roku,
7. w pierwszej kolejności będą merytorycznie uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorami zadania w roku 2010 i 2011.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych. Dane merytoryczne oferty”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2012 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!

1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-25
Data publikacji:
       2012-06-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-09-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursu
2012-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów
2012-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5734 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.