Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


24.07.2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2.08.2012 Wybór realizatorów/ realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego - „Program identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego”Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2 lipca 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale III. Cele Programu, 3.2 Cele szczegółowe pkt. 6 ppkt 3 – wprowadzanie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych warunkujących powodzenie przeszczepienia nerek.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku, w zakresie zadania identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego w przeszczepieniach nerek w tym wdrożenia programu identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego oczekujących na przeszczepienie nerek w zakresie:
1) określenia stopnia immunizacji wszystkich osób oczekujących na przeszczepienie nerki w krajowej liście osób oczekujących testem przesiewowym (ok. 1500 osób),
2) oznaczenie swoistości anty-HLA u około 230 osób oczekujących na przeszczepienie, u których stwierdzono badaniem jakościowym przeciwciała anty HLA;
3) opracowanie algorytmu prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji dodatniej po przeszczepieniu z potencjalnymi dawcami w populacji polskiej.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą”.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
1. harmonogram realizacji Programu;
2. szczegółową kalkulację kosztów odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu w szczególności:
1. określenia jakościowo anty HLA u osób oczekujących na przeszczepienie nerki z krajowej liście osób oczekujących testem przesiewowym (ok. 1500 osób);
2. oznaczenie swoistości anty-HLA u około 230 osób oczekujących na przeszczepienie, u których stwierdzono jakościowym badaniem przeciwciała anty HLA;
3. opracowanie algorytmu prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji dodatniej po przeszczepieniu z potencjalnymi dawcami w populacji polskiej.
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności:
1. wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizacje zadań będących przedmiotem Programu;
2. potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia Oferenta w następujących obszarach:
1. określania stopnia immunizacji testem przesiewowy,
2. oznaczanie swoistości anty-HLA u potencjalnych biorców nerki;
3. opracowanie algorytmu prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji dodatniej po przeszczepieniu z potencjalnymi dawcami w populacji polskiej.
4. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania związanego z wykonywaniem badań przeciwciał HLA i oznaczania swoistości anty-HLA, zgodnie z wymogami ustawy.
5. Pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem badań jako medyczne laboratorium diagnostyczne zgodnie z wymogami ustawy.
6. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywanej procedury.

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu – od 1 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu – od 1 do 15 punktów.
3. Ocena wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizacje zadania związanego z - od 1 do 15 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, umożliwiającej realizację wykonania zadania – od 1 do 5 punktów.
5. Ocena zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury – od 1 do 5 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania w roku 2012 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wprowadzania nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych warunkujących powodzenie przeszczepienia nerek.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-02
Data publikacji:
       2012-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-08-02
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: wybór realizatorów/realizatora
2012-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre dodano Listę Oferentów
2012-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana daty skladania ofert z 16 lipca na 17 lipca
2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4139 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.