Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


Pliki do pobrania
Minister Zdrowia ogłasza w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” konkurs ofert na wybór realizatora zadania: Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 16 lipca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” konkurs ofert na wybór realizatora zadania: Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu jednym z celów jest zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku oraz zwiększenie pobrań narządów od zmarłych dawców w celu przeszczepienia w szczególności w tych regionach kraju, w których wskaźniki te są najniższe.
W związku z realizacją w ramach Programu zadań promocyjno-edukacyjnych oraz bardzo nierównomiernym wzrostem liczby pobrań narządów od dawców zmarłych w poszczególnych regionach kraju koniecznym stało się dokonanie badania postaw i wiedzy personelu medycznego w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu oraz pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów. Wyniki badań pozwolą na opracowanie odpowiedniej strategii edukacyjno-promocyjnej w środowisku medycznym i społeczeństwie.

Przedmiot konkursu:
1. Wybór realizatora Programu w 2012 roku w zakresie badania wiedzy i postaw personelu medycznego (lekarzy), w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu oraz pobierania narządów od osób zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów w wybranych regionach kraju

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe. ,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
7. Wypełnione załączniki nr 1, 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca opis zakresu projektowanego zadania w ramach programu polegającego na przeprowadzeniu badania wiedzy i postaw personelu medycznego (lekarzy), w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu oraz pobierania narządów od osób zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów w wybranych regionach kraju
2. Przedstawienie efektów dotyczących realizacji zadania w postaci opracowanie raportu z realizacji zadania programu.
3. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności: ,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
- harmonogram realizacji programu,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
1) opracowanie ankiety w celu badania wiedzy i postaw obejmującego tematykę:
a) postępowanie w przypadku gdy u pacjenta leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii występują kliniczne podstawy do stwierdzenia podejrzenia śmierci mózgu u pacjenta,
b) uzyskanie informacji o sytuacjach w których dokonywana jest procedura rozpoznania śmierci mózgu,
c) rozpoznanie kluczowych trudności związanych z identyfikowaniem możliwości pobrania narządów - z podaniem przyczyn,
d) rozpoznanie czynników w środowisku medycznym powodujących powolne zwiększanie się liczby pobrań od dawców zmarłych;
2) kalkulacja kosztów przeprowadzenia badania społecznego;
3) kalkulacja kosztów obsługi organizacyjno - informatycznej zadania;
4) opracowanie raportu z realizacji programu.
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanie ekspertów w zakresie transplantologii z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
4. Informacja o kadrze współpracującej i uprawnionej do prowadzenia badań społecznych i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty).
5. Udokumentowane doświadczenie w realizacji programów badawczych w społeczeństwie związanych z dawstwem komórek, tkanek lub narządów.
6. Zaakceptowana treść materiałów przez konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej i Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena spełnienie wymagań określonych w Programie - od 1 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 40 punktów.
3. Ocena informacji o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkości struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanych współpracujących ekspertów w zakresie transplantologii – od 1 do 5 punktów.
4. Ocena kadry współpracującej i uprawnionej do prowadzenia badań społecznych i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty) – od 1 do 10 punktów.
5. Ocena treści materiałów (projekt ankiety) dotyczących tematyki badania społecznego– od 1 do 10 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-16
Data publikacji:
       2012-07-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2477 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.