Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD


17.08.2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
3.10.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 17 lipca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”.

Celem programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji – uwarunkowanych bazą sprzętową – w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych m.in. w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii naczyniowej.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie neurologii obejmuje zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, którego wykaz znajduje się w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze realizujące świadczenia oznaczone grupą: RNM01, RNM02, RNM03, RNM04, które spełniają wymagania stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów mózgu.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3 i 4,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf

załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
10. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa, niż 10.000,00 PLN,
12. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
15. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Wymagania merytoryczne:
1. Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu w leczeniu chorych z udarem mózgu, kopie kontraktu na świadczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej w latach 2009-2012,
2. posiadane doświadczenie we wprowadzaniu nowych metod rehabilitacji neurologicznej potwierdzone certyfikatami pracowników,
3. oświadczenie oferenta o możliwości prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych (co najmniej równoważnik 1 etatu psychologa na 15 chorych) oraz terapii zajęciowej (co najmniej równoważnik 1 etatu terapeuty zajęciowego na 20 chorych),
4. oświadczenie oferenta o funkcjonowaniu w obrębie jego jednostki Oddziału Udarowego i możliwości prowadzenia rehabilitacji neurologicznej lub kopia umowy zawartej ze szpitalem w strukturze którego znajduje się Oddział Udarowy, dotyczącej możliwości kierowania chorych bezpośrednio po wypisaniu z Oddziału Udarowego na rehabilitację neurologiczną.
5. opinia konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurologii zawierająca potwierdzenie informacji o aktywnej współpracy z oddziałami udarowymi na terenie województwa,
6. odsetek pacjentów z udarem rehabilitowanych w komórkach organizacyjnych oferenta, w których zapewniona jest rehabilitacja w zakresie kinezyterapii, rehabilitacji funkcji poznawczych (realizowana przez zespół w skład, którego powinien wchodzić specjalista rehabilitacji, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy) w roku 2011, minimum 40% - złożone w formie oświadczenia dyrektora jednostki potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii,
7. oświadczenie o realizacji w 2011 roku świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej z wyszczególnieniem liczby chorych rozliczanych grupą RNM01, RNM02, RNM03, RNM04.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. liczba chorych hospitalizowanych w 2011 roku ogółem,
2. liczba chorych rozliczanych w 2011 roku ogółem grupą RNM01, RNM02, RNM03, RNM04,
3. liczba chorych rozliczanych w 2011 roku grupą RNM01, RNM02,
4. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu sprzętu,
5. możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych przez specjalistę w zakresie psychologii,
6. możliwość prowadzenia rehabilitacji mowy przez specjalistę w zakresie logopedii,
7. możliwość prowadzenia terapii zajęciowej przez terapeutę zajęciowego,
8. w pierwszej kolejności będą merytorycznie uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorami zadania w roku 2010 i 2011.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Dane merytoryczne oferty”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „POLKARD 2012 – Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2012 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-17
Data publikacji:
       2012-07-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-10-03
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-03Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursu
2012-08-17Marlena Woźniak dodano: lista oferentów
2012-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5613 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.