Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”


23.11.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” w zakresie zadań na 2012 r. oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.

12.11.2012 Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 17 października 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012.

Cele i podstawowe elementy programu:
Celem programu jest poprawa stanu odżywienia, sposobu żywienia, aktywności fizycznej oraz poziomu wiedzy społeczeństwa o żywieniu i zdrowym stylu życia, które
są podstawowymi determinantami zdrowia człowieka. Decydują one także o skutkach ekonomicznych leczenia otyłości i jej powikłań, chorób żywieniowozależnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, osteoporoza, nowotwory), jak i o rozwoju demograficznym i cywilizacyjnym.

Cele ogólne:
1. Poprawa sytuacji zdrowotnej społeczeństwa poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych.
2. Poprawa żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:
1. Powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa, ze szczególnym osób wykonujących prace predysponujące do występowania nadwagi i otyłości (siedzący tryb życia) oraz w starszym wieku.
2. Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych.
3. Zmniejszenie wydatków w ochronie zdrowia na leczenie i rehabilitację chorych i osób zdrowych z powikłaniami związanymi z otyłością, nieprawidłowym żywieniem i niską aktywnością fizyczną.
4. Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następujących zadań w ramach realizacji Modułu I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w 2012 roku:
I. Zadanie pn.: „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów”.
1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, rodziców i opiekunów:
a) organizacja konkursu w min. 10 szkołach podstawowych na terenie całego kraju (na terenie minimum 3 różnych województw), na temat zasad prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej, adresowanego do dzieci w wieku od 6 do 13 lat, rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych,
b) przygotowanie na nośnikach elektronicznych (płyty CD) 5000 szt. materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat zasad prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej, które będą przekazywane do szkół uczestniczących w programie w celu rozpowszechniania wśród rodziców i opiekunów,
c) przeprowadzenie ankiety wśród pracowników oświatowych pracujących w szkołach podstawowych biorących udział w programie,
2. Działania informacyjno-edukacyjne:
a) stworzenie i prowadzenie profilu na temat organizowanego konkursu, na internetowych portalach społecznościowych (prowadzenie korespondencji, informowanie do realizowanych zadaniach oraz odpowiedź na zamieszczane pytania dotyczące prowadzonych działań).
II. Zadanie pn.: „Upowszechnianie wiedzy na temat obniżenia zawartości soli, cukru i tłuszczu w produktach spożywczych wśród przedstawicieli przemysłu spożywczego”.
1. Organizacja warsztatów dla przedstawicieli producentów artykułów spożywczych, w tym:
a) opracowanie programu szkoleń,
b) opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych dla uczestników warsztatów, w ilości 150 szt.
c) przeprowadzenie min. 4 warsztatów dla min. 120 osób,
d) opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczestników, dotyczącej kwestii związanych z obniżaniem zawartości cukru i tłuszczu (z uwzględnieniem kwasów tłuszczowych nasyconych i izomerów trans) w produktach spożywczych,
e) opracowanie wyników ankiety w formie raportu.
2. Nowelizacja norm żywieniowych dla populacji polskiej, w tym:
a) opracowanie znowelizowanych norm żywieniowych na energię, białko, węglowodany i błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, wodę i elektrolity, z uwzględnieniem zaleceń żywieniowych i zaleceń w zakresie aktywności fizycznej, zasad oceny spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym w odniesieniu do norm oraz roli suplementów diety w realizacji norm żywienia,
b) przygotowanie i dystrybucja na nośnikach elektronicznych (płyty CD) 10 000 szt. opracowania zawierającego znowelizowane normy żywieniowe do min. 2 000 odbiorców,
3. Nowelizacja danych o wartości odżywczej produktów spożywczych, w tym:
a) wykonanie oznaczeń zawartości wybranych składników w wytypowanych gatunkach mięsa wieprzowego celem aktualizacji tabel składu i wartości odżywczej żywności,
b) wykonanie obliczeń wartości odżywczej wędlin wieprzowych i potraw z mięsa wieprzowego na podstawie składu recepturowego celem aktualizacji tabel składu i wartości odżywczej żywności,
c) opracowanie programu komputerowego służącego do obliczania wartości odżywczej produktów złożonych i potraw na podstawie składu recepturowego,
d) przygotowanie aktualizacji bazy danych zawartości selenu w żywności,
e) przygotowanie i dystrybucja na nośnikach elektronicznych (płyty CD) 10 000 szt. programu komputerowego służącego do obliczania wartości odżywczej produktów złożonych i potraw na podstawie składu recepturowego, do min. 2000 odbiorców.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełniony załącznik nr 1,
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
6. statut jednostki,
7. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
9. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, w formie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 2, zawierający w szczególności:
a) liczbę możliwych do wykonania zadań,
b) harmonogram realizacji zadań, z wyszczególnieniem planu dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych (w formie płyt CD),
c) kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na poszczególne działania,
3. informacja o prowadzonej działalności:
1. wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informacja na temat doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) informacja dotycząca dysponowaniem infrastrukturą i personelem umożliwiającymi właściwą realizację zadań, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Kryteria oceny ofert:
1. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
2. doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych (edukacyjnych) w zakresie promocji zdrowia,
3. dysponowanie zapleczem merytorycznym i technicznym niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjno-księgową,
4. koszt realizacji programu,
5. zapewnienie realizacji zadań o charakterze wieloośrodkowym.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, w tym prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 oraz dodatkowo wersje elektroniczne wszystkich załączonych do oferty dokumentów, nagrane na Płytę CD,
i powinna być opisana w następujący sposób:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012 - Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”,
Druga koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012 - Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia
i aktywności fizycznej na lata 2012-2014 na rok 2012.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2012 r., na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-19
Data publikacji:
       2012-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-11-23
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-23Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach
2012-11-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych
2012-10-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6043 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.