Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór w latach 2013 i 2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


18.01.2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych
05-02-2013 Wyłonienie realizatora lub realizatorów na lata 2013 i 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych
Pliki do pobrania
Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych.
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 27 grudnia 2012 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013 i 2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami dokumentu Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” zawartymi w rozdziale VI – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące (roczny okres realizacji) finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” ppkt. 1, realizującym Cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2 ppkt 4. Budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu na lata 2013 i 2014 w zakresie finansowania działalności około 240 w każdym roku koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji programu, zawierająca wykaz zadań do realizacji w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013 i 2014, określony w załączniku nr 2 i 2a zawierający w szczególności:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- harmonogram realizacji zadania,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do zakresu programu finansowanego z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw Zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
3. Określenie szacunkowej liczby możliwych do zatrudnienia koordynatorów w latach 2013 i 2014 z określeniem zakresu ich zadań mających na celu zwiększenie liczby pobrań narządów od zmarłych dawców w celu zwiększenia liczby przeszczepień, po realizacji zadania określonego w ofercie konkursowej.
4. Informacja na temat prowadzonej przez jednostkę działalności, w tym wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu.
5. Udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji programów Ministra Zdrowia z zakresu transplantologii wymagających współdziałania z innymi podmiotami działającymi w obszarze transplantologii.
6. Zapewnienie kadry przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z finansowaniem i zatrudnianiem/nawiązywaniem współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej z koordynatorami pobierania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań komórek, tkanek i narządów od zmarłych dawców, określonym w ofercie konkursowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.).
7. Wypełniony załącznik nr 2

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji zadania.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena wielkości i struktury zasobów oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu ocena od 1 do 20 punktów.
2. Ocena złożonego wykazu specjalistycznej kadry, przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z realizacją zadań polegających na finansowaniu działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań komórek, tkanek i narządów od zmarłych dawców ocena od 1 do 10 punktów.
3. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywania zadania lub zadań polegających na finansowaniu działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań komórek, tkanek i narządów od zmarłych dawców ocena od 1 do 10 punktów.
4. Ocena dotychczasowego co najmniej trzyletniego doświadczenia w realizacji programów Ministra Zdrowia z zakresu transplantologii wymagających współdziałania z innymi podmiotami działającymi w obszarze transplantologii od 1 do 20 punktów
Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dane zawarte w załączniku nr1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 stycznia 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.


O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-12-27
Data publikacji:
       2012-12-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-02-05
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-05Marlena Woźniak dodano: Wyłonienie realizatora lub realizatorów
2013-01-18Marlena Woźniak dodano:Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2012-12-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5341 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.