Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.


2013-04-16 Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia: 1) hodowanych komórek chrząstki lub 2) hodowanych komórek naskórka lub 3) ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub 4) kości czaszki pobranych od żywych dawców
2013-03-19 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 19 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 2 Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw Zdrowia za pośrednictwem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt. 3.2 ppkt 6 – Wdrażanie nowych rodzajów przeszczepienia narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepienia w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2013 roku, w zakresie: kontynuacji przygotowania do przeszczepienia:
1. hodowanych komórek chrząstki lub
2. hodowanych komórek naskórka lub
3. ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub
4. kości czaszki pobranych od żywych dawców.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Oświadczenie o tym, że przygotowywane w ramach zadania Programu autologiczne hodowane komórki chrząstki, naskórka lub przeszczepy kości czaszki pobranych od żywych dawców, allogeniczne przeszczepy ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych będą udostępniane nieodpłatnie, podmiotom leczniczym, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na specjalistyczne leczenie pacjentów wymagających stosowania ww. komórek lub tkanek przygotowanych do przeszczepienia.
10. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca plan wdrożenia nowej metody leczenia przygotowania do przeszczepienia (w formie opisowej) zawierający w szczególności:
- informacje dotyczące planowanej liczby procedur w roku 2013,
- liczbę i ocenę dotychczas wykonanych procedur,
- ocenę kosztową procedur
- liczbę udostępnionych do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców.
2. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań do realizacji w ramach Programu.
- szacunkową liczbę możliwych do wykonania zadań (procedur/pasaży) udzielanych przez Oferenta.
- Szacunkową szczegółową kalkulację kosztów, w odniesieniu do zadań Programu w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców w ramach zadania finansowanego z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu ze wskazaniem posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu w celu przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców.
4. Posiadanie pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności w zakresie objętym postępowaniem.
5. Udokumentowane posiadanie systemu jakości (oferent, który posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności składa oświadczenie) zawierające:
- wykaz stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
- wykaz opisanych systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur,
- określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
6. Udokumentowanie, minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie pobierania, przetwarzania, hodowli i przechowywania komórek lub tkanek.
7. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
8. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury.

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca plan opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców – od 0 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 0 do 5 punktów
3. Ocena posiadania wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wykonania opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców –od 0 do 10 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, umożliwiającej realizację przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena możliwości zrealizowania wykonywania zadania określonego w ofercie konkursowej – od 0 do 10 punktów.
6. Ocena zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w zakresie opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub przygotowanie do przeszczepiania kości czaszki pobranych od żywych dawców w oparciu o złożone przez Oferenta oświadczenia - od 0 do 5 punktów.
7. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury – od 0 do 2 punktów.
8. Ocena doświadczenia w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów – od 0 do 5 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie hodowanych komórek chrząstki lub hodowanych komórek naskórka lub kości czaszki pobranych od żywych dawców lub ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-19
Data publikacji:
       2013-02-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-16
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano ogłoszenie o Wyborze realizatora/realizatorów
2013-03-19Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4862 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.