Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.


2013-03-18 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
2013-03-29 Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 21 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 3 Zadania bieżące (roczny okres realizacji) finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ust. 1) finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepia komórek, tkanek i narządów realizującym cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2 ppkt 6, ust. 1, pkt. a, jakim jest opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora lub realizatorów Programu w 2013 roku, którego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego)
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca plan opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy w formie opisowej.
2. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań do realizacji w ramach Programu.
- szacunkową liczbę możliwych do wykonania zadań (procedur) udzielanych przez Oferenta.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do zakresu Programu finansowanego z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia określoną w załączniku nr 3.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu ze wskazaniem posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu w celu opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.
5. Posiadanie pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności w zakresie objętym postępowaniem.
6. Udokumentowane posiadanie systemu jakości zawierające:
- wykaz stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
- wykaz opisanych systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur,
- określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
7. Udokumentowanie, minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.
8. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
9. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury.

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca plan opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy – od 0 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo finansowego Programu, określonego w załączeniu nr 2 – od 0 do 5 punktów
3. Ocena posiadania wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wykonania opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy –od 0 do 10 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, umożliwiającej realizację opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena możliwości zrealizowania wykonywania zadania określonego w ofercie konkursowej – od 0 do 10 punktów.
6. Ocena zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w zakresie opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy ze szczególnym uwzględnieniem:
- stosowanych standardowych procedur operacyjnych – od 0 do 2 punktów,
- zapewnienia opisanych systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur –od 0 do 2 punktów,
- określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych – od 0 do 2 punktów.
7. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury – od 0 do 2 punktów. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania w roku 2013 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-21
Data publikacji:
       2013-02-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-29Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4154 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.